TỔ 1 TỔ 2+3 TỔ 4+5 TỔ VP Nguyễn Thị Thu Huyền Tổ trưởng- GVCN1A1 Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng-GVCN3A1 Trần Thị Hiếu Tổ trưởng- GVCN 5A1 Nguyễn Thị ...