Wednesday, 21/10/2020 - 23:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

PHÒNG GDĐT DI LINH TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I Số 131 /KH-TNI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Nghĩa, ngày 10 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 ...

   PHÒNG GDĐT DI LINH

TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I

      Số  131 /KH-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Tân Nghĩa, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

GIAI  ĐOẠN  2017 - 2020 

 

        Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo“ Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia”;    

  Căn cứ Quyết định số 691/ QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND huyện Di Linh về Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoàn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 của huyện Di Linh;

      Căn cứ vào tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 , kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015- 2020;

 Căn cứ vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Nghĩa I;

 Trên tình hình thực tế, trường TH Tân Nghĩa I xây dựng kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia  giai đoạn 2017-2020như sau:

 

 I - THỰC TRẠNG XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC QUA:

      1- Tình hình xây dựng trường chuẩn quốc gia:

         - Thuận lợi:

Trường TH Tân Nghĩa I là một trường TH nằm trung tâm xã Tân Nghĩa. Số học sinh luôn ổn định. Chất lượng giáo dục trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến. Đội ngũ giáo viên có ý thức tự học, tự rèn có tinh thần tự học, tự rèn để nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng. Việc huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường, trẻ HTCC tiểu học vào lớp 6 luôn được ban nghành, đoàn thể địa phương và phụ huynh học sinh quan tâm. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từng bước được cấp ủy đảng, chính quyền, Phòng Giáo dục quan tâm và đầu tư.

          - Khó khăn:

- Đất tại trường chính vẫn chưa đảm bảo đúng quy định pháp lý.

- Trường chưa đủ phòng học tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày, chưa có phòng học bộ môn.

          - Trang thiết bị vừa thiếu, vừa xuống cấp cần cải tạo, bổ sung. Sân chơi chưa được cải tạo…Nhìn chung về cơ sở vật chất còn thiếu  so với qui định.

       2- Phân tích thực trạng việc xây dựng trường chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn

     Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường

 Trường có hiệu trưởng, 1 hiệu phó, có hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác. Nhà trường có chi bộ đảng, có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đội TNTPHCM và các tổ chức xã hội khác theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Các tổ chức đoàn thể, Hội đồng trường tổ chức và hoạt động có hiệu quả hàng năm đề đạt vũng mạnh.

Trường có 3 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng hoạt động theo quy định. Các tổ chuyên môn sinh hoạt 2 tuần/ lần nội dung sinh hoạt đia đi và công tác chuyên môn như sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm,… Hàng năm thực hiện được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học. 

      2 . Lớp học:

      Trường có 16 lớp, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Trường có điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Địa điểm đặt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Điểm chính đặt tại thôn Lộc Châu 1 vị trí trung tâm xã, 1 điểm trường đặt tại thôn Gia Bắc 1 cách trường chính 4 km, điểm trường lẻ thứ hai đặt tại thôn Gia Bắc 2 cách điểm trường chính 6 km.

     3. CB-GV-NV luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Đảm bảo quy chế dân chủ trong nhà trường. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

    4. Nhà trường có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, lưu trữ khá đầy đủ. Công tác quản lý hành chính khá chặt chẽ. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Hàng năm trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Hàng năm có 3- 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 20-21 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

    5. Nhà trường quản lý chặt chẽ các hoạt động giáo dục, quản lý CB-GV-NV, học sinh quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất hiện có đúng quy định. Việc xây dựng và tổ thực hiện kế hoạch kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên đất tại trường chính vẫn chưa được các cấp giải quyết để đảm bảo đúng theo quy định.

    6. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho HS-CB-GV-NV thực hiện tốt. Trường không có hiện tượng kỳ thị vi phạm về giới và bạo lực trong học đường.

      Đánh giá: Đạt                                            

Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

1. Nhà trường có hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng có trình độ đại học tiểu học. Hiệu trưởng có 7 năm dạy học, phó hiệu trưởng có 13 năm dạy học. Hàng năm, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên theo qui định về chuẩn hiệu trưởng,chuẩn phó hiệu trưởng trường tiểu học.

2. Trường có 22 giáo viên đủ theo qui định. Có 22/22 giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định. Trường có giáo viên dạy thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, thể dục, ngoại ngữ. Trường có 20/22 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đạt tỉ lệ 90,5%.

 Hàng năm trường luôn có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên nâng chuẩn và đảm bào các tiêu chuẩn theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Hàng năm trường đã đánh giá công tác bồi dưỡng giáo viên.100% giáo viên xếp loại khá, giỏi trong đó có từ 7- 8 giáo viên được xếp loại giỏi chiếm tỉ lệ 30 – 36%.

Kết quả đánh giá xếp loại giáo viên:

      Trường có có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp đạt loại khá trở lên trong đó có 6/22 giáo viên xếp loại xuất sắc đạt tỉ lệ 27,3%

Trường có 100% giáo viên xếp loại tay nghề loại khá, giỏi trong đó đó có 17 giỏi cấp trường, 6 giỏi cấp huyện, 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Đánh giá : Đạt

Tiêu chuẩn 3 : Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

 1. Diện tích, khuôn viên,sân chơi, bãi tập: Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường. Diện tích của trường hiện nay khoảng 5000 m2, bình quân trên 10 m2/học sinh, đủ diện tích theo qui định. Môi trường sư phạm xanh- sạch- đẹp thuận lợi cho học sinh học tập, vui chơi. Tuy nhiên diện tích sân chơi, bãi tập bố trí chưa phù hợp.

 2. Trường chính có 8/12 phòng học chưa đủ phòng cho mỗi lớp/1 phòng học. Phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn. Một số bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên chưa đúng quy định.

3. Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường Trường chưa có phòng bộ môn. Các phòng truyền thống, phòng làm việc của Công đoàn, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh còn ghép và là phòng tạm. Phòng y tế ghép với phòng văn thư chưa đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế.

 4. Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường. Trường chưa có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên nam và nữ. Có khu để xe cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn. Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy - học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh. Có khu sân chơi đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát, diện tích  hẹp do bố trí nên chưa đẩm bảo theo yêu cầu

5. Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học; chú trọng phát triển nguồn tư liệu gồm: Tài liệu, sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, cập nhật thông tin về giáo dục trong và ngoài nước,... đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh

6. Giáo viên sử dụng trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và để nâng cao có hiệu quả dạy học. Tuy nhiên trang thiết bị hiện đang xuống cấp rầm trọng. Một vài giáo viên sử dụng chưa thường xuyên.

  Đánh giá: Chưa đạt: Tiêu chí 2, Thiếu phòng học, 3,phòng bộ môn, 4 nhà vệ sinh riêng cho giáo viên.

Tiêu chuẩn 4 – Quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội :

      1.Ban đại diện cha mẹ học sinh được thàng lập hàng năm, hoạt động theo đúng điều lệ.

        2. Nhà trường chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng,chính quyền và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc,đạo đức lối sống,pháp luật, nghệ thuậtcho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục. Hàng năm, nhà trường thường tỏ chức hoạt động thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà các gia đình có công cách mạng.

4. Hàng năm nhà trường huy động hợp lý, có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, khen thưởng học sinh và hỗ trợ học sinh nghèo tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.Tổng kinh phí được Ban đại diện CMHS hỗ trợ là: 2012-2013: 38,52 triệu, 2013-2014: 74,168 triệu, 2014-2015: 87,34 triệu, 2015-2016: 140 triệu, 2016-2017:132,7 triệu đồng.

Đánh giá : Đạt

Tiêu chuẩn 5 – Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

1. Thực hiện đúng chương trình,  kế hoạch dạy học. Nhà trường dạy đủ các môn học thheo quy định. Trường thực hiện dạy tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục, dạy học theo mô hình trường học mới đối với khối 2,3. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giáo dục. Trường mới có 60 học sinh học trên 5 buổi/ tuần tỉ lệ 15,4% chưa đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

        2. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với tình hình trường thông qua các hoạt động chào mừng các ngày lễ.

3. Nhà trường huy động 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp. Tỉ lệ học sinh đúng độ tuổi năm học 2012-2013: 93,7%, 2013-2014: 94,1%, 2014-2015: 97,2%, 2015-2016: 96,5%, 2016-2017: 96,7%.

Trường đạt tiêu chí chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3.

   4. Kết quả xếp loại giáo dục: Tỉ lệ học sinh xếp loại từ hoàn thành trở lên 2012-2013: 99,2%, 2013-2014: 99,5%, 2014-2015: 98,7%, 2015-2016: 99,3%, 2016-2017: 99,5%. Trong đó học sinh khen thưởng đạt 65% trở lên. Hàng năm có 10 đến 20 học sinh đạt giải trong các  hội thi do ngành tổ chức.

5.  Các hoạt động giáo dục:

Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp. Học sinh được khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ. Học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường , vui chơi và thể dục thể thao.

6. Hiệu quả đào tạo của nhà trường hàng năm 2012-2013: 91,3%, 2013-2014: 91,3%, 2014-2015: 94,4%, 2015-2016: 95,3%, 2016-2017: 97,6%.

Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình bậc tiểu học 2012-2013: 91,3%, 2013-2014: 91,3%, 2014-2015: 94,4%, 2015-2016: 95,3%, 2016-2017: 97%.    

  Đánh giá chung: Chưa đạt: Tiêu chí 1, tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày chưa đảm bảo yêu cầu tiêu chí.

II- PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

1. Mục đích yêu cầu:

Đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao về hưởng thụ giáo dục của xã hội, từng bước để học sinh có khả năng tiếp cận với các trường học tiên tiến

Chuẩn hóa, hiện đại hóa về các hoạt động: tổ chức và quản lý trường học, cơ sở vật chất và đội ngũ CBQL-GV, nhằm tạo ra môi trường giáo dục phát triển tạo cơ hội bình đẳng về điều kiện học tập cho mọi trẻ em góp phần khắc phục khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các trường.

Làm chuyển biến về nhận thức trong các cấp, các ngành: trên cơ sở đó huy động sức mạnh tổng hợp của nhà trường - gia đình - xã hội để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự kỷ cương trường học. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, dần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, thực hiện tốt mục tiêu Phổ cập giáo dục TH đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực cho địa phương.

          Thực hiện quy hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định, đảm bảo về số lượng, cơ cấu bộ môn, chất lượng theo hướng ổn định, tiêu chuẩn hóa.

          Bổ sung các phòng chức năng, bộ môn, sân chơi đảm bảo theo yêu cầu. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, tập trung khai thác mọi nguồn lực, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo tinh thần “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Xây dựng trường TH Tân Nghĩa I đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho con em được theo học ở môi trường tốt, có đủ điều kiện phát triển góp phần trong công cuộc nâng cao dân trí.

2. Lộ trình phấn đấu:

          Đánh giá cụ thể, chi tiết thực trạng của nhà trường theo các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng kế hoạch thực hiện thích hợp để đạt các tiêu chuẩn của trường TH đạt chuẩn quốc gia.

Nhà trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019. Muốn vậy các tiêu chuẩn cần đạt cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường: Đã đạt

Nhà trường phấn đấu duy trì  đạt tiêu chí tiêu chuẩn 1 hàng năm

Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: Đã đạt

Nhà trường phấn đấu duy trì  đạt tiêu chí tiêu chuẩn 1 hàng năm

Tiêu chuẩn 3 –Cơ sở vật chất và trangthiết bị dạy học: Chưa đạt

Dự kiến tiêu chuẩn này sẽ đạt vào năm 2019.

Đề nghị Phòng GD tham mưu UBND huyện đầu tư phòng học, phòng chức năng và các trang thiết bị.cụ thể:

Năm 2017- 2018 xây dựng 4 phòng học,nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh. Năm 2018- 2019 xây dựng phòng chức năng, bỗ sung trang thiết bị.

Tiêu chuẩn 4 - Quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội : Đã đạt

Nhà trường phấn đấu duy trì, làm tốt hơn công tác tham mưu, phối hợp để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đặc biệt trong công  tác giáo dục học sinh.

Tiêu chuẩn 5 – Họat động giáo dục và kết quả giáo dục: Chưa đạt

Dự kiến tiêu chuẩn này sẽ đạt vào năm 2018.

Nhà trường tiếp tục phấn đấu giữ vững các tiêu chí dã đạt và nâng cao chất lượng giáo dục đi lên.

Tiêu chí 1: Năm học 2018-2019 trường có đủ phòng học tổ chức học sinh học 2 buổi/ ngày.

3 /  Các giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu :

       Để hoàn thành mục tiêu nhà trường cần thực hiện các giải pháp sau đây:

a/  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động:

          Tuyên truyền rộng rãi trong chính quyền, các ngành địa phương và toàn bộ cha mẹ học sinh trong nhà trường để làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hiểu rõ việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Quán triệt việc xây dựng trường đạt chuẩn là xây dựng mô hình nhà trường mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

          Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường học tập, quán triệt chủ trương và các văn bản của cấp trên về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; để từ đó quyết tâm xây dựng.

b/  Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, kiện toàn công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia

          Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kì, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm ở từng giai đoạn.

Đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của HĐND, UBND các cấp để tranh thủ nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các

nguồn kinh phí được Nhà nước cấp, nhân dân hỗ trợ, …

c/ Về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

          Lập kế hoạch chi tiết và cụ thể về việc khảo sát trình độ và năng lực của toàn bộ đội ngũ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, đồng bộ và lâu dài. Nâng cao tỷ lệ Đảng viên trong trường, tăng cường công tác cán bộ nữ.

          Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Phát động sâu rộng trong toàn trường về phong trào tự học, tự bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, phấn đấu mỗi giáo viên trở thành giáo viên giỏi các cấp;

 Bố trí, sử dụng lực lượng giáo viên trong biên chế đảm bảo hợp lý theo quy định.

d/  Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

          Kiên quyết thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác soạn giảng, thực hành và quản lý. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, mỗi năm yêu cầu mỗi tổ chuyên môn phải giải quyết ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

          Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với giáo viên để họ có ý thức trách nhiệm trước học sinh nhất là học sinh cá biệt, học sinh chưa hoàn thành nhằm hạn chế tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban.

          Tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, giáo dục trật tự an toàn giao thông, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục kĩ năng thực hành hướng nghiệp.

          Quan tâm bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh còn hạn chế từng môn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

          Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

g/  Xây dựng cơ sở vật chất

          Huy động Hội cha mẹ học sinh tham gia giáo dục toàn diện học sinh và xây dựng CSVC, động viên khen thưởng các phong trào trong nhà trường.

Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh và chính quyền các cấp hỗ trợ kinh phí  xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh, hỗ trợ trang thiết bị đảm bảo đủ theo quy định.

          Thực hiện dân chủ hóa trong trường học, công khai tài chính, tham mưu các cấp, các ngành địa phương thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục. 

 

III. PHÂN CÔNG NHÓM ĐẢM NHẬN TIÊU CHUẨN

 

Nhóm

Thành viên nhóm

Chức vụ

Tiêu chuẩn

đảm nhận

Ghi chú

I

1. Trần Thị Hiếu

2. Vũ Thị Quyến

3. Nguyễn Thị Thắm

4. Phạm Thị Phương

5. Nguyễn Thị Kỷ

6. Nguyễn Thị Thu Huyền

Nhóm trưởng

Nhóm phó

I: Tổ chức và quản lý nhà trường

 

II

1. Nguyễn Thị Huyền Tơ

2. Đặng Thị Hồng Bách

3. Đỗ Xuân Quỳnh

4. Nguyển Thị Hoài Tâm

Nhóm trưởng

Nhóm phó

II: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

 

III

1. Nguyễn Thị Khương

2. Phan Thị Hồng

3. Đinh Thị Thúy Vy

4. Doãn Quốc Sử

4. Đậu Thị Chung

Nhóm trưởng

Nhóm phó

III: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

 

IV

1. Nguyễn Xuân Hạ

2. Đỗ Thị Trang

3. Phạm Thị Mai

Nhóm trưởng

Nhóm phó

IV: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội

 

V

1. Lê Thị An

2. Nguyễn Thị Phương Linh

3. Đỗ Anh Giáp

4. Lê Thị Hải

5. Lê Huyền Trang

6. Nguyễn Thị Hạnh

7. Lê Thị Ái Thơ

Nhóm trưởng

Nhóm phó

V: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng nhà trường  có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, lập kế hoạch phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

Hiệu trưởng nắm bắt những tiêu chí đã đạt được, báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo và hướng đi tới. Đồng thời lập văn bản đề nghị lãnh đạo Phòng giáo dục và chính quyền các cấp đầu tư vốn để xây dựng các hạng mục công trình còn thiếu.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy vai trò trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

      - Phòng GD&ĐT; UBND xã Tân Nghĩa (báo cáo)

      - Các đoàn thể , tổ khối CM ( thực hiện)

                   - Lưu VP                                                                                         

 

 

                                                                                      Vũ Thị Nguyệt

 

 

Tác giả: Lê Tin
Nguồn: th-tannghia1-lamdong.violet.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 302
Năm 2020 : 3.056