Friday, 09/12/2022 - 09:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

  PHÒNG GD-ĐT DI LINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:  ........ / KHTN1                                                            Tân Nghĩa, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I

Năm học 2021–2022

 

- Căn cứ kế hoạch 115b/KH-TN I ngày 15/10/2021 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021–2022.

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị CB-VC-NLĐ, dựa vào tình hình thực tế tại đơn vị, trường Tiểu học Tân Nghĩa I xây dựng kế hoạch học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

 

I . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

        CB-GV-NV trong trường tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

         Ổn định nề nếp, duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần.

         Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, hình thức tổ chức tiết học linh hoạt với đối tượng học sinh. Lớp 1, 2 dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, khối khác dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học mĩ thuật theo phương pháp mới. Tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, tin học cho học sinh các khối 3, 4, 5.

        CB-GV thực hiện nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của trường. Tổ chức thi tay nghề giáo viên.

        Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

  Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức hội thi viết chữ đẹp, kể chuyện hay, thi vở sạch - chữ đẹp, em làm toán giỏi,... Tổ chức thư viện thân thiện, bán trú cho học sinh

        Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đội ngũ. Phát động hai đợt thi đua từ đầu học kỳ I đến hết học kỳ I chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”.

         Phối hợp với công đoàn xây dựng khối đoàn kết nhất trí thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

        Tiếp tục tu sửa, bảo quản cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường lớp.

II  NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

     I. Công tác chính trị tư tưởng

       1.  Yêu cầu

        Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế.  

         CB,GV,NV chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước; lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Thực hiện hiệu quả các quy định tại Luật giáo dục năm 2019; Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc các nội dung được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học; chuẩn HT, PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là đảng viên thực hiện đúng các điều đảng viên không được làm.

       CB-GV-NV tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động do trường, ngành tổ chức. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp.

         Thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động: đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường, giáo viên phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

        Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức sâu sắc chương trình GDPT năm 2018 và tổ chức thực hiện tốt đối với lớp 1, lớp 2.

       2.  Chỉ tiêu

    100% CB-GV-NV có phẩm chất đạo đức tốt. 100% CB-GV-NV thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bộ quy tắc ứng xử văn hóa, các quy định, quy chế của ngành, trường, các cuộc vận động, không vi phạm đạo đức nhà giáo, hành vi giáo viên không được làm, không vi phạm ATGT và các tệ nạn xã hội, không vi phạm kế hoạch hóa gia đình, không có CB, GV, NV vi phạm kỷ luật.

          100% gia đình nhà giáo đạt gia đình nhà giáo văn hoá,

       3. Biện pháp

  Tổ chức cho CB-GV-NV tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, triển khai kịp thời chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước có liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt tập thể. 

        CB-GV-NV thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các nội dung đã đăng ký, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện. CB, GV, NV tích cực, nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường, có tinh thần xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết.

        Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 14/5/2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

 Yêu cầu CB,GV,NV thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo được quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, bộ quy tắc ứng xử trong trường, thực hiện tốt quy chế của cơ quan và quy chế chuyên môn của ngành; quy chế quản lý & sử dụng tài sản công; quy chế dân chủ; quy chế nội bộ. Thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm theo chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 3/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm đối với giáo dục tiểu học.

       Tiếp tục thực hiện Luật an ninh mạng. Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, động viên gia đình cùng thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

       Tổ chức thực hiện trang trí trường, lớp, hành lang lớp học nhiều cây xanh; trồng thêm cây hoa trong khuôn viên trường tạo môi trường giáo dục thân thiện.

       Đẩy mạnh công tác truyền thông về CTGDPT năm 2018 và tổ chức thực hiện chương trình sách giáo khoa đối với lớp 1 đến đội ngũ CB-GV-NV và phụ huynh học sinh.

 Tổ chức nhận xét đánh giá tư tưởng chính trị của đội ngũ trong cuộc họp hội đồng, sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt, sơ kết và gắn với việc đánh giá xếp loại, đánh giá thi đua của cá nhân từng học kỳ và cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, xếp loại công chức, viên chức.

    II. Công tác chuyên môn:

1. Nâng cao chất lượng giảng dạy

   a. Yêu cầu

 Thực hiện đúng chương trình học kỳ I. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: soạn, giảng, chấm trả,…

 Đổi mới phương pháp dạy-học vận dụng các kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Thực hiện dạy học lớp 1, 2 theo chương trình giáo dục phổ thong mới, dạy học theo mô hình trường học mới đối với khối lớp khác. Tham gia các nội dung bồi dưỡng chuyên môn học kỳ I theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn.

Tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh lớp 3,4,5 theo thông tư 22/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/9/2016, đánh giá học sinh lớp 1, 2 theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn số 08/HD-PGDĐT ngày 21/9/2020 của Phòng giáo dục Di Linh về hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2 theo chương trình GDPT 2018 dạy môn mĩ thuật theo phương pháp mới, tổ chức xem băng về dạy học theo mô hình trường học mới. Tổ chức dạy anh văn cho học sinh các lớp 1,2,3,4,5 và tin học cho học sinh các lớp 3,4,5.

  b. Chỉ tiêu

          100% GV không vi phạm quy chế chuyên môn.

          Xếp loại Quy chế chuyên môn tốt: 20 GV, khá 4 GV.

 100% GV xếp loại hồ sơ sổ sách từ loại khá trở lên trong đó xếp loại tốt: 3GV, Khá: 21.

 100% GV xếp loại tay nghề  từ loại khá trở lên trong đó xếp loại tốt: 18 GV, Khá: 6 GV

100% tham gia phong trào làm và sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp.

   c. Biện pháp

Giáo viên nắm vững mục tiêu yêu cầu, nội dung, chuẩn kiến thức kỹ năng của từng môn học, từng lớp để có phương pháp giảng dạy phù hợp. Tổ chức thiết kế bài giảng điện tử có thể dùng chung cho nhiều lớp. Tổ chức các tiết ôn luyện trên thiết bị điện tử giúp học sinh hứng thú học tập.

        GV đảm bảo nề nếp soạn giảng, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chấm trả cập nhật điểm kịp thời chính xác, đánh giá xếp loại HS theo đúng hướng dẫn qui định.

        Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, tổ chức hội thảo, hội giảng nâng cao chất lượng tay nghề của giáo viên. Đổi mới phương pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh, tăng cường khâu luyện tập thực hành để rèn kỹ năng cho học sinh. Tổ khối triển khai việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học. Chú trọng hướng dẫn HS phương pháp tự học, phát huy khả năng tự học của học sinh. Tăng cường tổ chức luyện tập thực hành củng cố kiến thức, rèn kỹ năng cho học sinh để nâng cao chất lượng cho học sinh. Tổ chức chuyên đề trường, tổ để tháo gỡ khó khăn nâng cao chất lượng giáo dục.

Tích cực làm và sử  dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, sử dụng hết ĐDDH có trong  thiết bị. Tham gia có hiệu quả hội thi đồ dùng dạy học. Đồ dùng dự thi phải có sự đầu tư cao về chất lượng và thẩm mỹ, mỗi GV phải có ít nhất 1 bộ đồ dùng dự thi.

         Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng kiến thức cũng như chuyên môn nghiệp vụ để dạy tốt các môn học của khối lớp và  các khối lớp khác.

        Cải tiến nội dung hình thức sinh hoạt chuyên môn, thực hiện nề nếp sinh hoạt 2 lần/ tháng chú trọng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối; tập trung vào công tác dự giờ, tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao tay nghề cho giáo viên. Tiếp tục triển khai nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho CB-GV theo kế hoạch đã được phòng phê duyệt. Phân công CB-GV nghiên cứu kỹ các nội dung triển khai bồi dưỡng cho giáo viên. CBQL bồi dưỡng nội dung tự chọn theo module.

QLPT: 5; giáo viên bồi dưỡng nội dung tự chọn GVPT: 4. Kiểm tra nội bộ thường xuyên theo kế hoạch và rải đều các tuần, tháng trong học kỳ 1.

Tổ chức coi, chấm kiểm tra nghiêm túc đánh giá đúng thực chất. Giáo viên tiến hành khảo sát phân loại học sinh theo từng đối tượng học sinh để có biện pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh, dạy mới ôn cũ để khắc sâu kiến thức. Giáo viên chú ý công tác bàn giao chất lượng cho giáo viên buổi 2 để giúp học sinh đạt yêu cầu bài học ngay tại lớp.

Đối với học sinh dân tộc thiểu số giáo viên nghiên cứu vận dụng linh hoạt nội dung, phương pháp phù hợp với học sinh vùng dân tộc để giúp học sinh tiếp thu bài dễ dàng và có biện pháp tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt, vừa dạy mới vừa ôn luyện kiến thức cũ. Giáo viên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lí thời gian học sinh học tập ở nhà. Riêng đối với học sinh phân hiệu Gia Bắc 1 những tháng đầu năm giáo viên giảm bớt thời lượng các môn học khác để tăng thời lượng môn tiếng Việt, môn toán để giúp học sinh đọc viết, tính toán tốt.

    2. Nâng cao chất lượng giáo dục

  a. Năng lực, phẩm chất

 *Yêu cầu

   Hình thành và phát triển năng tự phục vụ, tự quản, hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề đối với học sinh khối 3,4,5 và năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, toán học, khoa học, thể chất, thẩm mĩ, tin học, công nghệ đối với học sinh lớp 1, 2.

Hình thành và phát triển phẩm chất chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỷ luật; đoàn kết, yêu thương cho học sinh lớp 3,4,5 và yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm cho học sinh lớp 1, 2.

       Học sinh tích cực tham gia các hoạt động giáo dục về truyền thống, giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

 *Chỉ tiêu

        - Phẩm chất

     + Đối với lớp 1,2:  Tổng số học sinh 142 trong đó khuyết tật 07 em.

 

Stt

Nội dung

 

TSHS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

Yêu nước

135/142

72

53,3

  46

46,7

0

 

2

Nhân ái

142

72

53,3

  46

46,7

0

 

3

Chăm chỉ

142

72

53,3

  46

46,7

0

 

4

Trung thực

142

72

53,3

  46

46,7

0

 

5

Trách nhiệm

142

72

53,3

  46

46,7

0

 

 

   +  Đối với lớp 3,4,5: Tổng số học sinh 244 trong đó khuyết tật 01 em.

 

Stt

Nội dung

 

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

TSHS

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

Chăm học, chăm làm

243/244

106

43,4

136

56,2

1

0,4

2

Trung thực, kỉ luật

244

106

43,4

136

56,2

1

0,4

3

Tự tin, trách nhiệm

244

106

43,4

136

56,2

1

0,4

4

Đoàn kết, yêu thương

244

106

43,4

136

56,2

1

0,4

    

  -Năng lực:

      + Đối với học sinh lớp 1,2 Tổng số học sinh 142 trong đó khuyết tật 07 em.

    

Stt

Nội dung

 

TSHS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

I

Năng lực chung

 

1

Tự chủ và tự học

135/142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

2

Giao tiếp và hợp tác

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

3

GQVĐ và sáng tạo

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

II

Năng lực đặc thù

 

1

Ngôn ngữ

142

45

33.3

86

63.8

4

2,9

2

Tính toán

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

3

Thẩm mĩ

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

4

Thể chất

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

    

+ Đối với học sinh lớp 3, 4, 5 Tổng số học sinh 244 trong đó khuyết tật 01 em.

 

Stt

Nội dung

 

TSHS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

Tự phục vụ, tự quản

243/224

96

39,5

135

55,6

12

4,9

2

Hợp tác

224

96

39,5

135

55,6

12

4,9

3

Tự học và giải quyết vấn đề

224

96

39,5

135

55,6

12

4,9

   

    * Biện pháp:

 Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 647/KH-SGDĐT ngày 21/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về đề án tăng cường giáo dục tư tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho học sinh giai đoạn 2015-2020 của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng.

Giáo viên chủ nhiệm phổ biến các nội dung hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất giúp học sinh có ý thức rèn luyện ngay từ đầu năm học, giáo dục học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh. Giáo viên lồng ghép linh hoạt nội dung giáo dục năng lực, phẩm chất, kĩ năng sống, pháp luật,... trong từng bài dạy, tạo không khí thân thiện gần gũi giữa học sinh với thầy cô giúp học sinh thêm yêu trường yêu lớp. Giáo viên thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, nhắc nhở học sinh kịp thời và tạo điều kiện cho học sinh được tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những biểu hiện của từng năng lực, phẩm chất để hoàn thành bản thân.

Giáo viên gương mẫu trước học sinh, hiểu hoàn cảnh gia đình, tính cách học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để rèn luyện, giáo dục và đánh giá học sinh.

Tổng phụ trách đội cùng với giáo viên tổ chức tốt các hoạt động truyền thống gắn với các chủ điểm và các ngày lễ trong năm. Giáo viên thực hiện có hiệu quả các tiết giáo dục đạo đức. Tăng cường hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong các tiết học và các hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp.

        Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với từng đối tượng học sinh và tâm sinh lý lứa tuổi, giúp học sinh tiếp nhận hành vi chuẩn mực đúng. Động viên, tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lớp, trong trường để học sinh ngày một tiến bộ hơn.

  b. Các môn học và hoạt động giáo dục:

* Yêu cầu:

 Giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục theo đúng chương trình. Giáo viên dạy đủ các môn học theo quy định.

Nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, đánh giá học sinh chính xác. Phát huy hết khả năng học tập của học sinh giúp học sinh đạt và vượt các yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng; thực hiện được các yêu cầu học tập và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, hoạt động giáo dục của khối lớp.

b. Chỉ tiêu:

Đối với khối 1, 2 Tổng số học sinh 142 trong đó khuyết tật 07 em.

 

Môn học

 

TSHS

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

Tiếng Việt

135/142

41

 

87

 

7

 

Toán

142

41

 

87

 

7

 

Đối với lớp 3,4,5 Tổng số học sinh 244 trong đó khuyết tật 01 em.

 

Môn học

 

TSHS

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

Tiếng Việt

243/244

61

25

174

71,7

8

3,3

Toán

244

90

 37

144

59,3

9

3,7

 Tổng số học sinh: 386 em trong đó 08 em khuyết tật, được đánh giá cụ thể:

   Hoàn thành chương trình học kỳ I: 375/386 em; đạt  99.2%.

 * Biện pháp:

  Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo sâu sát việc soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

  Giáo viên khối 1, 2 nghiên cứu bài dạy theo chương trình sách giáo khoa mới. Khối lớp 3,4,5 giáo viên soạn giảng theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp phát huy hết khả năng học tập của học sinh. Giáo viên chú trọng rèn ý thức tự học cho học sinh, kịp thời giúp đỡ học sinh chậm tiếp thu trong học tập, giáo viên có thể là trưởng nhóm của nhóm có nhiều học sinh chưa đảm bảo chuẩn ở thời điểm đầu năm.

Giáo viên bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh tài liệu học để thiết kế các hoạt động phù hợp tình hình thực tế. Giáo viên thực hiện giảng dạy giáo dục kỹ năng sống, giáo dục địa phương, tích hợp dạy học tiếng Việt với các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tài nguyên, quyền bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống đuối nước,... linh hoạt..

Giáo viên xây dựng nề nếp học tập, giao bài phù hợp cho các đối tượng học sinh trong từng tiết học. Giáo viên nắm bắt tình hình học tập của từng em để có biện pháp ôn tập, rèn luyện giúp học sinh đảm bảo yêu cầu môn học và biểu hiện năng lực. Giáo viên tạo không khí học tập sôi nổi, động viên, tuyên dương, khen thưởng học sinh kịp thời, thường xuyên kiểm tra việc học và làm bài của học sinh với nhiều hình thức phong phú, thực hiện có hiệu quả 15 phút đầu giờ, phân nhóm “đôi bạn cùng tiến” và rèn học sinh ý thức tự học và có thói quen học bài, làm bài trước khi đến lớp ngay từ đầu năm học.

Tăng cường công tác kiểm tra nhận xét bằng lời để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục. Giáo viên ghi lời nhật xét cụ thể, gắn gọn và rõ ràng giúp học sinh nhận thấy những hạn chế cần khắc phục.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên buổi 2 tổ chức hướng dẫn học sinh tự học để hoàn thành yêu cầu môn học, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giáo viên liên hệ thư viện mượn các tài liệu bồi dưỡng, các loại sách ôn tập để luyện tập cho học sinh.

Giáo viên liên hệ phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh chăm lo việc học tập của các em, kết nối zalo, ứng dụng công nghệ thông tin để giáo dục cho các em, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chưa đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng ở từng giai đoạn.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Tổng phụ trách đẩy mạnh phong trào thi đua theo chủ điểm, chú ý động viên khen thưởng kịp thời để khích lệ tinh thần học tập của học sinh.  

          Học sinh tích cực tự học, tự rèn để củng cố kiến thức, rèn kĩ năng. Tham gia đầy đủ các buổi phụ đạo và tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tham gia các hội thi do trường, ngành tổ chức. Tích cực đọc truyện, các sách tham khảo có trong thư viện. Thường xuyên giúp nhau trong học tập và trong hoạt động, xây dựng nề nếp học tập để nâng cao chất lượng của lớp.

  III. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

a. Yêu cầu

 Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo quyết định số 705/QĐ-TTG ngày 15/5/2017 của thủ tướng chính phủ và hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh.

Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá, các hoạt động trải nghiệm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Tổ chức quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các tiết học trải nghiệm cho học sinh theo công văn 2669/SGD-ĐT/GDTH ngày 27/8/2015 và HD số 11/PGD-ĐT ngày 07/09/2015.

b. Chỉ tiêu

100% học sinh tham gia các hoạt động NGLL và hoạt động trải nghiệm.

Tổ chức 1 hoạt động trải nghiệm /tháng.

c. Biện pháp

  Phân công tổng phụ trách Đội xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp cụ thể từng tháng, tuần theo công văn số 11/HD-PGDĐT và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế theo công văn số 1779/SGDĐT-GDTH hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học từ năm học 2020-2021.

 Tổng phụ trách Đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện chủ điểm từng tháng phù hợp với nội dung hoạt động từng thời điểm: giáo dục học sinh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, giáo dục an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất. Tổng kết, đánh giá khen thưởng học sinh theo từng chủ điểm nhằm động viên học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, thúc đẩy việc duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm và giáo dục kĩ năng sống theo chương trình quy định, gắn nhà trường với cộng đồng, rèn luyện kỹ năng vui chơi, tự phục vụ, tham gia hoạt động chung, bảo vệ môi trường. Tổ chức cho học sinh khối 3,4,5 lao động trồng và chăm sóc cây rau, hoa tại vườn trường.

Tổng phụ trách phối hợp với giáo viên tổ chức các tiết sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tổ chức tốt các hoạt động truyền thống gắn với các chủ điểm và các ngày lễ trong năm với nội dung phong phú, tổ chức vẽ tranh, kể chuyện, tiểu phẩm về ATGT, văn nghệ, trò chơi dân gian phù hợp từng đối tượng học sinh và tâm sinh lý lứa tuổi, giúp học sinh tiếp nhận hành vi chuẩn mực đúng.

Tổ chức tốt hội thi kể chuyện, văn nghệ, thi viết chữ đẹp, vở sạch chữ đẹp, các hội thi khác do ngành tổ chức. Tổ chức mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm rèn kỹ năng sống cho học sinh.

  IV. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

     1. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học:

     a. Yêu cầu:

  Tập trung thực hiện tốt cuộc vận động ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường nhằm huy động 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1, để thực hiện tốt phổ cập giáo dục tiểu học..

 Huy động số trẻ trong độ 6 đến14 tuổi đi học ra lớp.

 Củng cố hoàn thiện hồ sơ và các chỉ tiêu về phổ cập GDTH

     b. Chỉ tiêu:

 Duy trì sĩ số: 100 %

 Huy động 100% số trẻ em 6 tuổi trên địa bàn ra lớp 1.

 100% số trẻ 6 – 14 tuổi trên địa bàn ra lớp

 Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học trong tháng 10/2021.

    c.  Biện pháp:

 Cập nhật đầy đủ các loại hồ sơ phổ cập ngay từ đầu năm cập nhật kịp thời: sổ theo dõi phổ cập GDTH, sổ đăng bộ. Cập nhật phần mềm phổ cập. Tổng hợp số liệu phổ cập tiểu học, báo cáo kịp thời.

Nhà trường phối hợp với chính quyền đoàn thể địa phương vận động các gia đình cho con em ra lớp.

 Phối hợp với trường mẫu giáo, trung học cơ sở điều tra thống kê số liệu phổ cập. Sau khai giảng tiến hành rà soát đối chiếu danh sách điều tra với danh sách ra lớp phối hợp với địa phương tiếp tục vận động học sinh ra lớp.

GV nắm vững hoàn cảnh thực tế của từng học sinh, có biện pháp nâng cao chất lượng, có biện pháp giúp đỡ học sinh nghèo, tạo điều kiện cho các em được đi học, hạn chế thấp nhất việc bỏ học.

Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thực hiện giáo dục toàn diện nhằm lôi cuốn học sinh đến trường, đến lớp.

       2. Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia:

a.Yêu cầu

   Căn cứ thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học Tân Nghĩa I tự đối chiếu với các tiêu chuẩn qui định để có kế hoạch phấn đấu nâng dần mức độ đạt của các tiêu chí.

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo thông tư 17/TT-BGDĐT.

b.Chỉ tiêu

      Năm 2022 Kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 2

     c. Biện pháp

 Xây dựng và tổ chức thực hiện kiểm định CLGD năm học 2021-2022. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Các thành viên trong hội đồng tự đánh giá chính xác, trung thực khách quan và đề ra các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng dần mức độ đạt được của các tiêu chí.

Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn trong học sinh, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên.

Trường tiếp tục tham mưu với chính quyền các cấp điều chỉnh hồ sơ quyền sử dụng đất, tham mưu lãnh đạo Phòng Giáo dục hỗ trợ kinh phí bổ sung trang thiết bị day học. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp.

   V. Công tác quản lí chỉ đạo

     1. Công tác xây dựng đội ngũ.

a. Yêu cầu

     Tiếp tục quán triệt và triển khai việc thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư về nâng cao chất lượng giáo viên và CBQL giáo dục. Tiếp tục củng cố kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và xây dựng phong cách nhà giáo. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn nâng cao nhận thức, nâng cao tay nghề.

     Xây dựng đội ngũ giáo viên tốt về phẩm chất chính trị, vững về chuyên môn nghiệp vụ, tham gia quản lí trường học có hiệu quả.

     b.  Chỉ tiêu:               

           100% giáo viên phẩm chất đạo đức tốt.

           1 tổ 1 chuyên đề/ 1 học kỳ. Trường tổ chức 1 chuyên đề/ học kỳ.

           1-2 thiết kế bài giảng E-learning/1 tổ.

     c. Biện pháp:

 Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn, chính trị do ngành và địa phương tổ chức. Triển khai kịp thời các công văn, chỉ thị của ngành nâng cao nhận thức cho giáo viên. Giáo viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuẩn.

 CB-GV-NV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường thực hiện kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra. Phát huy vai trò công đoàn trong công tác tham gia quản lí trường học.

Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ chức giáo viên tham gia nội dung bồi dưỡng thường xuyên, thiết kế bài giảng E-learning. Chuyên môn, tổ trưởng nghiên cứu chương trình và tổ chức chuyên đề theo hướng chuyên sâu giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy.

 Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng ở mỗi giáo viên. Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn có hiệu quả. Động viên và tạo điều kiện để giáo viên học hỏi nâng cao trình độ, nâng cao tay nghề và tích cực hưởng ứng các hoạt động do ngành và trường tổ chức. Mỗi đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện bố trí đội ngũ hợp lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ hiện có.

   2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng cảnh quan trường lớp.

      a. Yêu cầu

         Sử dụng có hiệu quả CSVC hiện có, tăng cường mua sắm trang thiết bị, bổ sung nguồn sách tham khảo theo QĐ 01/BGDĐT về công tác thư viện trường học, mua thêm thiết bị dạy học theo yêu cầu của Tổ chuyên môn.

       Tổ chức trồng cây hoa, rau, lao động vệ sinh giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

Tích cực huy động sự ủng hộ tự nguyện của Phụ huynh để xây dựng cơ sở vật chất: sơn sửa hàng rào làm rèm cửa, đổ bê tông sân bán trú, trang trí không gian lớp học.

    b.  Chỉ tiêu :

            Cảnh quan trường lớp xanh- sạch- đẹp

    c. Biện pháp:

        Phối hợp với phụ huynh học sinh ủng hộ kinh phí nhà xe, đường vào nhà xe, mua tivi cho lớp học. Giáo viên, bảo vệ phát hiện hư hỏng kịp thời báo về trường để có kế hoạch sửa chữa đồng thời sử dụng và bảo quản tốt sơ sở vật chất của nhà trường.

          Kiểm kê cập nhật sổ sách tài sản đầy đủ, tổ chức hội thi làm ĐDDH. Bổ sung thêm trang thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách phục vụ cho công tác thư viện.

         Tổ chức cho giáo viên và học sinh lao động trồng thêm hoa và cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.

         Tiếp tục tham mưu với cấp có thẩm quyền làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

    3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:

     a. Yêu cầu

 Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được phòng phê duyệt nhằm phát hiện hạn chế, tồn tại và tìm ra biện pháp khắc phục hạn chế kịp thời.

 Hàng tháng và học kỳ nhà trường đánh giá ưu, tồn qua công tác kiểm tra để phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm trong tháng tới và ở học kỳ 2.

      b. Chỉ tiêu:

Kiểm tra toàn diện 12 GV

Kiểm tra chuyên đề: 100% GV. Kiểm tra tổ chuyên môn 2 lần /học kỳ,

Kiểm tra chất lượng 1 lần/ tháng, tổ 1 lần/ tháng.

Kiểm tra hồ sơ đoàn thể, tổ khối 2 lần/ học kỳ

Kiểm tra công tác tài chính: 1 lần/ học kỳ

      c.  Biện pháp:

 Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học, bồi dưỡng và nâng cao ý thức trách nhiệm cho các thành viên trong ban kiểm tra.

 Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ phù hợp với tình hình nhà trường và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra.

 Công tác kiểm tra, đánh giá cần thực hiện nghiêm túc đảm bảo tính khách quan, công bằng và đánh giá đúng thực chất. Chú trọng công tác tư vấn, thúc đẩy sau kiểm tra.

   4. Công tác tài chính – Kế toán

a.Yêu cầu

   Thực hiện chủ trương phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho cơ sở.

   Thực hiện đúng quy định về công tác tài chính

   Thực hiện công khai trong cơ sở giáo dục cuối học kỳ I.

 b.Chỉ tiêu

  Quản lý tài chính, tài sản đúng quy định.

  Hoàn thành hồ sơ thực hiện các khoản thu tài trợ và các khoản thu ngoài đúng quy định.

c. Biện pháp

 Thực hiện nghiêm túc Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tư ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1630/SGDĐT-KHTC ngày 4/9/2021 của Sở GDĐT hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2021-2022, số 181/PGDĐT ngày 20/9/2021 của Phòng GDĐT hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022.

 Thu chi đúng mục đích, khách quan, công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác tự chủ tài chính được thực hiện trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã được toàn thể CB-GV-NV xây dựng và nhất trí.

 Cập nhật hồ sơ thực hiện các khoản thu tài trợ và các khoản thu khác đúng quy định.

  VI.  Công tác khác

    1. Công tác thư viện

        a. Yêu cầu

        Xây dựng và thiết lập thư viện thân thiện. Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, có danh mục sách, danh mục thiết bị. Sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu thư viện của nhà trường.

        Đẩy mạnh văn hóa đọc sách, nâng cao số lượng và chất lượng bạn đọc. Tổ chức các hoạt động trong thư viện thu hút được sự tham gia tích cực của CB,GV,NV và học sinh.

        Tăng cường đầu tư sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả tại thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh.

b. Chỉ tiêu

100 % HS có đủ SGK, 100 % GV có đủ sách nghiệp vụ.

Đảm bảo hàng tháng 100% GV và HS sử dụng sách báo của thư viện.

       c. Biện pháp

        Làm tốt việc giới thiệu sách theo kế hoạch, tiết đọc thư viện theo chuyên đề, theo chủ điểm, theo các ngày lễ lớn cho phù hợp.

        Tổ chức hoạt động đọc sách linh hoạt, mở rộng không gian và thời gian đọc sách cho học sinh, đọc trong thư viện, đọc trong lớp, ngoài sân trường để tăng tỷ lệ bạn đọc.

        Bảo quản tốt sổ sách và đồ dùng có trong thư viện, thiết bị. Bảo quản tốt sách giáo khoa để sử dụng trong nhiều năm học.

       Nhân viên thư viện Quản lý thư viện trên hồ sơ sổ sách và phần mềm Thư viện. Đối chiếu thực tế với chuẩn quy định để kịp thời bổ sung những chuẩn còn thiếu, hạn chế. Chọn lọc và bổ sung tài liệu mới phù hợp với đặc điểm chương trình. Thống kê việc Sử dụng các thiết bị dạy học, ĐDDH của giáo viên.

        Xây dựng và sử dụng có hiệu quả góc thư viện của các lớp. Tổ chức tốt phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” để bổ sung nguồn sách cho thư viện. Tổ chức cho học sinh thi kể chuyện theo sách. Giáo viên thực hiện các tiết đọc thư viện 1 tiết/ tuần

        Nhân viên thư viện tự bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên theo nhiều hình thức.

    2.  Công tác bán trú

a. Yêu cầu

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/ 2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nước uống. Phụ trách, quản lý học sinh đảm bảo sĩ số, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè,... khi ngủ trưa tại trường. Nâng cao chất lượng bữa ăn và giáo dục hành vi, thói quen ăn uống hợp vệ sinh cho học sinh.

b. Chỉ tiêu 

    Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

      c. Biện pháp

Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh có nhu cầu bán trú, xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú, ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện công khai chất lượng dinh dưỡng bữa ăn theo thực đơn hàng ngày, hàng tuần. Giáo dục học sinh có ý thức tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong ăn uống; rèn các thói quen, kĩ năng sống trong sinh hoạt hàng ngày từ đó hình thành nhân cách, hành vi văn minh, văn hoá trong ăn uống, trong giao tiếp cho học sinh.

 Giáo viên, nhân viên trực bán trú phải nắm sĩ số học sinh của lớp mình phụ trách, hướng dẫn học sinh làm vệ sinh trước và sau khi ăn. Hướng dẫn học sinh vào bàn ăn, quán xuyến, động viên học sinh ăn hết khẩu phần. Phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chế độ ăn và chất lượng suất ăn.

Nhà trường lập đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi, ghi chép, cập nhật hằng ngày; công khai việc thu chi tài chính đến cán bộ giáo viên, phụ huynh.

Phân công lãnh đạo nhà trường trực bán trú tại trường trong các giờ nghỉ trưa của học sinh; xử lí những sự việc bất thường xảy ra. Hàng tháng nhà trường phải có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác bán trú.

   3. Hoạt động các đoàn thể

 Phối hợp với công đoàn động viên đoàn tham gia các hội thi, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ, động viên CB-GV-NV thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ 1 đề ra.

Đoàn thanh niên tổ chức đại hội đoàn năm học 2021-2022, triển khai các hoạt động theo kế hoạch phù hợp với tình hình trường. Xây dựng mô hình vườn trường hiệu quả.

Đội TNTP triển khai chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 -2022. Tổ chức cho học sinh thực hiện nội dung thi đua rèn luyện đạo đức về lối sống, nếp sống; Thi đua học tập; Thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội. Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt sao đội, tổ chức các hoạt động ngoại khoá các ngày lễ lớn. Tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên đoàn, tổ chức vui tết Trung thu cho học sinh. Triển khai cho học sinh tham gia chương trình giáo dục về môi trường, thi vẽ chủ đề “Ngày hội sắc màu -vườn trường mơ ước của em” và động viên đội viên tham gia hội thi sáng tạo thanh thiến niên nhi đồng. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động năm học, tháng, tuần trên cơ sở bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học kỳ I của nhà trường và chương trình công tác Đội năm học 2021– 2022 của Hội đồng Đội.

 Hội chữ thập đỏ, y tế tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tổ chức kiểm tra vệ sinh nước uống, vệ sinh trường lớp. Tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh thường xuyên góp phần xây dựng trường học đảm bảo an toàn.

    4. Công tác phối hợp các lực lượng trong, ngoài nhà trường:

 Phối hợp với Công Đoàn, Đoàn, Đội TNTP tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá các ngày lễ lớn, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện giáo dục toàn diện, động viên CB-GV-NV và HS thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I đề ra.

 Hội chữ thập đỏ, y tế tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tổ chức kiểm tra vệ sinh nước uống, vệ sinh trường lớp. Tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh thường xuyên góp phần xây dựng trường học đảm bảo an toàn.

 Phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ quyền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch nâng mức độ đạt được của các tiêu chí, phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe ban đầu cho học sinh, phối hợp với đoàn thể xã huy động học sinh đi học chuyên cần, duy trì sĩ số nâng cao chất lượng giáo dục.

Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh huy động học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ nguồn kinh phí bổ sung và sửa chữa hư hỏng kịp thời tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

  VII. Công tác thi đua và thông tin hai chiều:

       Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt” xuyên suốt học kỳ. Tổ chức hai đợt thi đua. Đợt 1 từ đầu học kỳ I đến ngày 16/1 với chủ đề thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ học kỳ I.

       Việc bình xét, đánh giá thi đua cuối học kỳ I đảm bảo tính công bằng, chính xác, khách quan có tác dụng phát huy tinh thần lao động của đội ngũ giáo viên và phát huy tính tích cực của học sinh trong trường cụ thể:

        Số CB-GV-NV xếp loại tốt trong đợt thi đua cuối HK I đạt 65% - 75%.

        Số học sinh khen thưởng  học kỳ I đạt 50 - 60%.

        Học sinh đạt giải các hội thi cấp huyện: 2- 3 em.

        Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo số liệu chính xác, kịp thời.

        Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng các đoàn thể, tổ khối xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung hàng tháng, từng tuần trong HKI để thực hiện đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các bộ phận, giáo viên phản ánh về ban giám hiệu tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn giải quyết kịp thời để hoàn thành các chỉ tiêu học kì I đề ra.

   Nơi nhận:                                                                                

    - Phòng Giáo dục Di Linh ( để báo cáo)

   - Chi bộ (để lãnh đạo)
   - Các tổ chuyên môn (để thực hiện).                                                                                                                                
   - BCHCĐ (để phối hợp)           
   - Ban T.Tra ND (Để giám sát).                                                       

   - Lưu VT                                                                                                                                                                                                    

HIỆU TRƯỞNG

           (Đã Ký)

 

                                                                                                                          Hà Văn Giới                                                                                    

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD-ĐT DI LINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:  ........ / KHTN1                                                            Tân Nghĩa, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I

Năm học 2021–2022

 

- Căn cứ kế hoạch 115b/KH-TN I ngày 15/10/2021 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021–2022.

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị CB-VC-NLĐ, dựa vào tình hình thực tế tại đơn vị, trường Tiểu học Tân Nghĩa I xây dựng kế hoạch học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

 

I . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

        CB-GV-NV trong trường tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

         Ổn định nề nếp, duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần.

         Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, hình thức tổ chức tiết học linh hoạt với đối tượng học sinh. Lớp 1, 2 dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, khối khác dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học mĩ thuật theo phương pháp mới. Tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, tin học cho học sinh các khối 3, 4, 5.

        CB-GV thực hiện nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của trường. Tổ chức thi tay nghề giáo viên.

        Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

  Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức hội thi viết chữ đẹp, kể chuyện hay, thi vở sạch - chữ đẹp, em làm toán giỏi,... Tổ chức thư viện thân thiện, bán trú cho học sinh

        Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đội ngũ. Phát động hai đợt thi đua từ đầu học kỳ I đến hết học kỳ I chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”.

         Phối hợp với công đoàn xây dựng khối đoàn kết nhất trí thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

        Tiếp tục tu sửa, bảo quản cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường lớp.

II  NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

     I. Công tác chính trị tư tưởng

       1.  Yêu cầu

        Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế.  

         CB,GV,NV chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước; lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Thực hiện hiệu quả các quy định tại Luật giáo dục năm 2019; Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc các nội dung được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học; chuẩn HT, PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là đảng viên thực hiện đúng các điều đảng viên không được làm.

       CB-GV-NV tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động do trường, ngành tổ chức. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp.

         Thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động: đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường, giáo viên phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

        Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức sâu sắc chương trình GDPT năm 2018 và tổ chức thực hiện tốt đối với lớp 1, lớp 2.

       2.  Chỉ tiêu

    100% CB-GV-NV có phẩm chất đạo đức tốt. 100% CB-GV-NV thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bộ quy tắc ứng xử văn hóa, các quy định, quy chế của ngành, trường, các cuộc vận động, không vi phạm đạo đức nhà giáo, hành vi giáo viên không được làm, không vi phạm ATGT và các tệ nạn xã hội, không vi phạm kế hoạch hóa gia đình, không có CB, GV, NV vi phạm kỷ luật.

          100% gia đình nhà giáo đạt gia đình nhà giáo văn hoá,

       3. Biện pháp

  Tổ chức cho CB-GV-NV tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, triển khai kịp thời chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước có liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt tập thể. 

        CB-GV-NV thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các nội dung đã đăng ký, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện. CB, GV, NV tích cực, nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường, có tinh thần xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết.

        Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 14/5/2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

 Yêu cầu CB,GV,NV thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo được quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, bộ quy tắc ứng xử trong trường, thực hiện tốt quy chế của cơ quan và quy chế chuyên môn của ngành; quy chế quản lý & sử dụng tài sản công; quy chế dân chủ; quy chế nội bộ. Thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm theo chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 3/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm đối với giáo dục tiểu học.

       Tiếp tục thực hiện Luật an ninh mạng. Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, động viên gia đình cùng thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

       Tổ chức thực hiện trang trí trường, lớp, hành lang lớp học nhiều cây xanh; trồng thêm cây hoa trong khuôn viên trường tạo môi trường giáo dục thân thiện.

       Đẩy mạnh công tác truyền thông về CTGDPT năm 2018 và tổ chức thực hiện chương trình sách giáo khoa đối với lớp 1 đến đội ngũ CB-GV-NV và phụ huynh học sinh.

 Tổ chức nhận xét đánh giá tư tưởng chính trị của đội ngũ trong cuộc họp hội đồng, sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt, sơ kết và gắn với việc đánh giá xếp loại, đánh giá thi đua của cá nhân từng học kỳ và cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, xếp loại công chức, viên chức.

    II. Công tác chuyên môn:

1. Nâng cao chất lượng giảng dạy

   a. Yêu cầu

 Thực hiện đúng chương trình học kỳ I. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: soạn, giảng, chấm trả,…

 Đổi mới phương pháp dạy-học vận dụng các kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Thực hiện dạy học lớp 1, 2 theo chương trình giáo dục phổ thong mới, dạy học theo mô hình trường học mới đối với khối lớp khác. Tham gia các nội dung bồi dưỡng chuyên môn học kỳ I theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn.

Tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh lớp 3,4,5 theo thông tư 22/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/9/2016, đánh giá học sinh lớp 1, 2 theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn số 08/HD-PGDĐT ngày 21/9/2020 của Phòng giáo dục Di Linh về hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2 theo chương trình GDPT 2018 dạy môn mĩ thuật theo phương pháp mới, tổ chức xem băng về dạy học theo mô hình trường học mới. Tổ chức dạy anh văn cho học sinh các lớp 1,2,3,4,5 và tin học cho học sinh các lớp 3,4,5.

  b. Chỉ tiêu

          100% GV không vi phạm quy chế chuyên môn.

          Xếp loại Quy chế chuyên môn tốt: 20 GV, khá 4 GV.

 100% GV xếp loại hồ sơ sổ sách từ loại khá trở lên trong đó xếp loại tốt: 3GV, Khá: 21.

 100% GV xếp loại tay nghề  từ loại khá trở lên trong đó xếp loại tốt: 18 GV, Khá: 6 GV

100% tham gia phong trào làm và sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp.

   c. Biện pháp

Giáo viên nắm vững mục tiêu yêu cầu, nội dung, chuẩn kiến thức kỹ năng của từng môn học, từng lớp để có phương pháp giảng dạy phù hợp. Tổ chức thiết kế bài giảng điện tử có thể dùng chung cho nhiều lớp. Tổ chức các tiết ôn luyện trên thiết bị điện tử giúp học sinh hứng thú học tập.

        GV đảm bảo nề nếp soạn giảng, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chấm trả cập nhật điểm kịp thời chính xác, đánh giá xếp loại HS theo đúng hướng dẫn qui định.

        Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, tổ chức hội thảo, hội giảng nâng cao chất lượng tay nghề của giáo viên. Đổi mới phương pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh, tăng cường khâu luyện tập thực hành để rèn kỹ năng cho học sinh. Tổ khối triển khai việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học. Chú trọng hướng dẫn HS phương pháp tự học, phát huy khả năng tự học của học sinh. Tăng cường tổ chức luyện tập thực hành củng cố kiến thức, rèn kỹ năng cho học sinh để nâng cao chất lượng cho học sinh. Tổ chức chuyên đề trường, tổ để tháo gỡ khó khăn nâng cao chất lượng giáo dục.

Tích cực làm và sử  dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, sử dụng hết ĐDDH có trong  thiết bị. Tham gia có hiệu quả hội thi đồ dùng dạy học. Đồ dùng dự thi phải có sự đầu tư cao về chất lượng và thẩm mỹ, mỗi GV phải có ít nhất 1 bộ đồ dùng dự thi.

         Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng kiến thức cũng như chuyên môn nghiệp vụ để dạy tốt các môn học của khối lớp và  các khối lớp khác.

        Cải tiến nội dung hình thức sinh hoạt chuyên môn, thực hiện nề nếp sinh hoạt 2 lần/ tháng chú trọng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối; tập trung vào công tác dự giờ, tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao tay nghề cho giáo viên. Tiếp tục triển khai nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho CB-GV theo kế hoạch đã được phòng phê duyệt. Phân công CB-GV nghiên cứu kỹ các nội dung triển khai bồi dưỡng cho giáo viên. CBQL bồi dưỡng nội dung tự chọn theo module.

QLPT: 5; giáo viên bồi dưỡng nội dung tự chọn GVPT: 4. Kiểm tra nội bộ thường xuyên theo kế hoạch và rải đều các tuần, tháng trong học kỳ 1.

Tổ chức coi, chấm kiểm tra nghiêm túc đánh giá đúng thực chất. Giáo viên tiến hành khảo sát phân loại học sinh theo từng đối tượng học sinh để có biện pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh, dạy mới ôn cũ để khắc sâu kiến thức. Giáo viên chú ý công tác bàn giao chất lượng cho giáo viên buổi 2 để giúp học sinh đạt yêu cầu bài học ngay tại lớp.

Đối với học sinh dân tộc thiểu số giáo viên nghiên cứu vận dụng linh hoạt nội dung, phương pháp phù hợp với học sinh vùng dân tộc để giúp học sinh tiếp thu bài dễ dàng và có biện pháp tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt, vừa dạy mới vừa ôn luyện kiến thức cũ. Giáo viên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lí thời gian học sinh học tập ở nhà. Riêng đối với học sinh phân hiệu Gia Bắc 1 những tháng đầu năm giáo viên giảm bớt thời lượng các môn học khác để tăng thời lượng môn tiếng Việt, môn toán để giúp học sinh đọc viết, tính toán tốt.

    2. Nâng cao chất lượng giáo dục

  a. Năng lực, phẩm chất

 *Yêu cầu

   Hình thành và phát triển năng tự phục vụ, tự quản, hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề đối với học sinh khối 3,4,5 và năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, toán học, khoa học, thể chất, thẩm mĩ, tin học, công nghệ đối với học sinh lớp 1, 2.

Hình thành và phát triển phẩm chất chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỷ luật; đoàn kết, yêu thương cho học sinh lớp 3,4,5 và yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm cho học sinh lớp 1, 2.

       Học sinh tích cực tham gia các hoạt động giáo dục về truyền thống, giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

 *Chỉ tiêu

        - Phẩm chất

     + Đối với lớp 1,2:  Tổng số học sinh 142 trong đó khuyết tật 07 em.

 

Stt

Nội dung

 

TSHS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

Yêu nước

135/142

72

53,3

  46

46,7

0

 

2

Nhân ái

142

72

53,3

  46

46,7

0

 

3

Chăm chỉ

142

72

53,3

  46

46,7

0

 

4

Trung thực

142

72

53,3

  46

46,7

0

 

5

Trách nhiệm

142

72

53,3

  46

46,7

0

 

 

   +  Đối với lớp 3,4,5: Tổng số học sinh 244 trong đó khuyết tật 01 em.

 

Stt

Nội dung

 

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

TSHS

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

Chăm học, chăm làm

243/244

106

43,4

136

56,2

1

0,4

2

Trung thực, kỉ luật

244

106

43,4

136

56,2

1

0,4

3

Tự tin, trách nhiệm

244

106

43,4

136

56,2

1

0,4

4

Đoàn kết, yêu thương

244

106

43,4

136

56,2

1

0,4

    

  -Năng lực:

      + Đối với học sinh lớp 1,2 Tổng số học sinh 142 trong đó khuyết tật 07 em.

    

Stt

Nội dung

 

TSHS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

I

Năng lực chung

 

1

Tự chủ và tự học

135/142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

2

Giao tiếp và hợp tác

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

3

GQVĐ và sáng tạo

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

II

Năng lực đặc thù

 

1

Ngôn ngữ

142

45

33.3

86

63.8

4

2,9

2

Tính toán

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

3

Thẩm mĩ

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

4

Thể chất

142

45

33.4

86

63.7

4

2,9

    

+ Đối với học sinh lớp 3, 4, 5 Tổng số học sinh 244 trong đó khuyết tật 01 em.

 

Stt

Nội dung

 

TSHS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

Tự phục vụ, tự quản

243/224

96

39,5

135

55,6

12

4,9

2

Hợp tác

224

96

39,5

135

55,6

12

4,9

3

Tự học và giải quyết vấn đề

224

96

39,5

135

55,6

12

4,9

   

    * Biện pháp:

 Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 647/KH-SGDĐT ngày 21/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về đề án tăng cường giáo dục tư tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho học sinh giai đoạn 2015-2020 của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng.

Giáo viên chủ nhiệm phổ biến các nội dung hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất giúp học sinh có ý thức rèn luyện ngay từ đầu năm học, giáo dục học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh. Giáo viên lồng ghép linh hoạt nội dung giáo dục năng lực, phẩm chất, kĩ năng sống, pháp luật,... trong từng bài dạy, tạo không khí thân thiện gần gũi giữa học sinh với thầy cô giúp học sinh thêm yêu trường yêu lớp. Giáo viên thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, nhắc nhở học sinh kịp thời và tạo điều kiện cho học sinh được tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những biểu hiện của từng năng lực, phẩm chất để hoàn thành bản thân.

Giáo viên gương mẫu trước học sinh, hiểu hoàn cảnh gia đình, tính cách học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để rèn luyện, giáo dục và đánh giá học sinh.

Tổng phụ trách đội cùng với giáo viên tổ chức tốt các hoạt động truyền thống gắn với các chủ điểm và các ngày lễ trong năm. Giáo viên thực hiện có hiệu quả các tiết giáo dục đạo đức. Tăng cường hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong các tiết học và các hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp.

        Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với từng đối tượng học sinh và tâm sinh lý lứa tuổi, giúp học sinh tiếp nhận hành vi chuẩn mực đúng. Động viên, tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lớp, trong trường để học sinh ngày một tiến bộ hơn.

  b. Các môn học và hoạt động giáo dục:

* Yêu cầu:

 Giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục theo đúng chương trình. Giáo viên dạy đủ các môn học theo quy định.

Nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, đánh giá học sinh chính xác. Phát huy hết khả năng học tập của học sinh giúp học sinh đạt và vượt các yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng; thực hiện được các yêu cầu học tập và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, hoạt động giáo dục của khối lớp.

b. Chỉ tiêu:

Đối với khối 1, 2 Tổng số học sinh 142 trong đó khuyết tật 07 em.

 

Môn học

 

TSHS

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

Tiếng Việt

135/142

41

 

87

 

7

 

Toán

142

41

 

87

 

7

 

Đối với lớp 3,4,5 Tổng số học sinh 244 trong đó khuyết tật 01 em.

 

Môn học

 

TSHS

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

Tiếng Việt

243/244

61

25

174

71,7

8

3,3

Toán

244

90

 37

144

59,3

9

3,7

 Tổng số học sinh: 386 em trong đó 08 em khuyết tật, được đánh giá cụ thể:

   Hoàn thành chương trình học kỳ I: 375/386 em; đạt  99.2%.

 * Biện pháp:

  Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo sâu sát việc soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

  Giáo viên khối 1, 2 nghiên cứu bài dạy theo chương trình sách giáo khoa mới. Khối lớp 3,4,5 giáo viên soạn giảng theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp phát huy hết khả năng học tập của học sinh. Giáo viên chú trọng rèn ý thức tự học cho học sinh, kịp thời giúp đỡ học sinh chậm tiếp thu trong học tập, giáo viên có thể là trưởng nhóm của nhóm có nhiều học sinh chưa đảm bảo chuẩn ở thời điểm đầu năm.

Giáo viên bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh tài liệu học để thiết kế các hoạt động phù hợp tình hình thực tế. Giáo viên thực hiện giảng dạy giáo dục kỹ năng sống, giáo dục địa phương, tích hợp dạy học tiếng Việt với các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tài nguyên, quyền bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống đuối nước,... linh hoạt..

Giáo viên xây dựng nề nếp học tập, giao bài phù hợp cho các đối tượng học sinh trong từng tiết học. Giáo viên nắm bắt tình hình học tập của từng em để có biện pháp ôn tập, rèn luyện giúp học sinh đảm bảo yêu cầu môn học và biểu hiện năng lực. Giáo viên tạo không khí học tập sôi nổi, động viên, tuyên dương, khen thưởng học sinh kịp thời, thường xuyên kiểm tra việc học và làm bài của học sinh với nhiều hình thức phong phú, thực hiện có hiệu quả 15 phút đầu giờ, phân nhóm “đôi bạn cùng tiến” và rèn học sinh ý thức tự học và có thói quen học bài, làm bài trước khi đến lớp ngay từ đầu năm học.

Tăng cường công tác kiểm tra nhận xét bằng lời để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục. Giáo viên ghi lời nhật xét cụ thể, gắn gọn và rõ ràng giúp học sinh nhận thấy những hạn chế cần khắc phục.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên buổi 2 tổ chức hướng dẫn học sinh tự học để hoàn thành yêu cầu môn học, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giáo viên liên hệ thư viện mượn các tài liệu bồi dưỡng, các loại sách ôn tập để luyện tập cho học sinh.

Giáo viên liên hệ phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh chăm lo việc học tập của các em, kết nối zalo, ứng dụng công nghệ thông tin để giáo dục cho các em, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chưa đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng ở từng giai đoạn.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Tổng phụ trách đẩy mạnh phong trào thi đua theo chủ điểm, chú ý động viên khen thưởng kịp thời để khích lệ tinh thần học tập của học sinh.  

          Học sinh tích cực tự học, tự rèn để củng cố kiến thức, rèn kĩ năng. Tham gia đầy đủ các buổi phụ đạo và tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tham gia các hội thi do trường, ngành tổ chức. Tích cực đọc truyện, các sách tham khảo có trong thư viện. Thường xuyên giúp nhau trong học tập và trong hoạt động, xây dựng nề nếp học tập để nâng cao chất lượng của lớp.

  III. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

a. Yêu cầu

 Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo quyết định số 705/QĐ-TTG ngày 15/5/2017 của thủ tướng chính phủ và hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh.

Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá, các hoạt động trải nghiệm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Tổ chức quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các tiết học trải nghiệm cho học sinh theo công văn 2669/SGD-ĐT/GDTH ngày 27/8/2015 và HD số 11/PGD-ĐT ngày 07/09/2015.

b. Chỉ tiêu

100% học sinh tham gia các hoạt động NGLL và hoạt động trải nghiệm.

Tổ chức 1 hoạt động trải nghiệm /tháng.

c. Biện pháp

  Phân công tổng phụ trách Đội xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp cụ thể từng tháng, tuần theo công văn số 11/HD-PGDĐT và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế theo công văn số 1779/SGDĐT-GDTH hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học từ năm học 2020-2021.

 Tổng phụ trách Đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện chủ điểm từng tháng phù hợp với nội dung hoạt động từng thời điểm: giáo dục học sinh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, giáo dục an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất. Tổng kết, đánh giá khen thưởng học sinh theo từng chủ điểm nhằm động viên học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, thúc đẩy việc duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm và giáo dục kĩ năng sống theo chương trình quy định, gắn nhà trường với cộng đồng, rèn luyện kỹ năng vui chơi, tự phục vụ, tham gia hoạt động chung, bảo vệ môi trường. Tổ chức cho học sinh khối 3,4,5 lao động trồng và chăm sóc cây rau, hoa tại vườn trường.

Tổng phụ trách phối hợp với giáo viên tổ chức các tiết sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tổ chức tốt các hoạt động truyền thống gắn với các chủ điểm và các ngày lễ trong năm với nội dung phong phú, tổ chức vẽ tranh, kể chuyện, tiểu phẩm về ATGT, văn nghệ, trò chơi dân gian phù hợp từng đối tượng học sinh và tâm sinh lý lứa tuổi, giúp học sinh tiếp nhận hành vi chuẩn mực đúng.

Tổ chức tốt hội thi kể chuyện, văn nghệ, thi viết chữ đẹp, vở sạch chữ đẹp, các hội thi khác do ngành tổ chức. Tổ chức mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm rèn kỹ năng sống cho học sinh.

  IV. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

     1. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học:

     a. Yêu cầu:

  Tập trung thực hiện tốt cuộc vận động ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường nhằm huy động 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1, để thực hiện tốt phổ cập giáo dục tiểu học..

 Huy động số trẻ trong độ 6 đến14 tuổi đi học ra lớp.

 Củng cố hoàn thiện hồ sơ và các chỉ tiêu về phổ cập GDTH

     b. Chỉ tiêu:

 Duy trì sĩ số: 100 %

 Huy động 100% số trẻ em 6 tuổi trên địa bàn ra lớp 1.

 100% số trẻ 6 – 14 tuổi trên địa bàn ra lớp

 Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học trong tháng 10/2021.

    c.  Biện pháp:

 Cập nhật đầy đủ các loại hồ sơ phổ cập ngay từ đầu năm cập nhật kịp thời: sổ theo dõi phổ cập GDTH, sổ đăng bộ. Cập nhật phần mềm phổ cập. Tổng hợp số liệu phổ cập tiểu học, báo cáo kịp thời.

Nhà trường phối hợp với chính quyền đoàn thể địa phương vận động các gia đình cho con em ra lớp.

 Phối hợp với trường mẫu giáo, trung học cơ sở điều tra thống kê số liệu phổ cập. Sau khai giảng tiến hành rà soát đối chiếu danh sách điều tra với danh sách ra lớp phối hợp với địa phương tiếp tục vận động học sinh ra lớp.

GV nắm vững hoàn cảnh thực tế của từng học sinh, có biện pháp nâng cao chất lượng, có biện pháp giúp đỡ học sinh nghèo, tạo điều kiện cho các em được đi học, hạn chế thấp nhất việc bỏ học.

Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thực hiện giáo dục toàn diện nhằm lôi cuốn học sinh đến trường, đến lớp.

       2. Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia:

a.Yêu cầu

   Căn cứ thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học Tân Nghĩa I tự đối chiếu với các tiêu chuẩn qui định để có kế hoạch phấn đấu nâng dần mức độ đạt của các tiêu chí.

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo thông tư 17/TT-BGDĐT.

b.Chỉ tiêu

      Năm 2022 Kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 2

     c. Biện pháp

 Xây dựng và tổ chức thực hiện kiểm định CLGD năm học 2021-2022. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Các thành viên trong hội đồng tự đánh giá chính xác, trung thực khách quan và đề ra các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng dần mức độ đạt được của các tiêu chí.

Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn trong học sinh, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên.

Trường tiếp tục tham mưu với chính quyền các cấp điều chỉnh hồ sơ quyền sử dụng đất, tham mưu lãnh đạo Phòng Giáo dục hỗ trợ kinh phí bổ sung trang thiết bị day học. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp.

   V. Công tác quản lí chỉ đạo

     1. Công tác xây dựng đội ngũ.

a. Yêu cầu

     Tiếp tục quán triệt và triển khai việc thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư về nâng cao chất lượng giáo viên và CBQL giáo dục. Tiếp tục củng cố kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và xây dựng phong cách nhà giáo. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn nâng cao nhận thức, nâng cao tay nghề.

     Xây dựng đội ngũ giáo viên tốt về phẩm chất chính trị, vững về chuyên môn nghiệp vụ, tham gia quản lí trường học có hiệu quả.

     b.  Chỉ tiêu:               

           100% giáo viên phẩm chất đạo đức tốt.

           1 tổ 1 chuyên đề/ 1 học kỳ. Trường tổ chức 1 chuyên đề/ học kỳ.

           1-2 thiết kế bài giảng E-learning/1 tổ.

     c. Biện pháp:

 Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn, chính trị do ngành và địa phương tổ chức. Triển khai kịp thời các công văn, chỉ thị của ngành nâng cao nhận thức cho giáo viên. Giáo viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuẩn.

 CB-GV-NV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường thực hiện kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra. Phát huy vai trò công đoàn trong công tác tham gia quản lí trường học.

Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ chức giáo viên tham gia nội dung bồi dưỡng thường xuyên, thiết kế bài giảng E-learning. Chuyên môn, tổ trưởng nghiên cứu chương trình và tổ chức chuyên đề theo hướng chuyên sâu giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy.

 Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng ở mỗi giáo viên. Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn có hiệu quả. Động viên và tạo điều kiện để giáo viên học hỏi nâng cao trình độ, nâng cao tay nghề và tích cực hưởng ứng các hoạt động do ngành và trường tổ chức. Mỗi đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện bố trí đội ngũ hợp lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ hiện có.

   2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng cảnh quan trường lớp.

      a. Yêu cầu

         Sử dụng có hiệu quả CSVC hiện có, tăng cường mua sắm trang thiết bị, bổ sung nguồn sách tham khảo theo QĐ 01/BGDĐT về công tác thư viện trường học, mua thêm thiết bị dạy học theo yêu cầu của Tổ chuyên môn.

       Tổ chức trồng cây hoa, rau, lao động vệ sinh giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

Tích cực huy động sự ủng hộ tự nguyện của Phụ huynh để xây dựng cơ sở vật chất: sơn sửa hàng rào làm rèm cửa, đổ bê tông sân bán trú, trang trí không gian lớp học.

    b.  Chỉ tiêu :

            Cảnh quan trường lớp xanh- sạch- đẹp

    c. Biện pháp:

        Phối hợp với phụ huynh học sinh ủng hộ kinh phí nhà xe, đường vào nhà xe, mua tivi cho lớp học. Giáo viên, bảo vệ phát hiện hư hỏng kịp thời báo về trường để có kế hoạch sửa chữa đồng thời sử dụng và bảo quản tốt sơ sở vật chất của nhà trường.

          Kiểm kê cập nhật sổ sách tài sản đầy đủ, tổ chức hội thi làm ĐDDH. Bổ sung thêm trang thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách phục vụ cho công tác thư viện.

         Tổ chức cho giáo viên và học sinh lao động trồng thêm hoa và cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.

         Tiếp tục tham mưu với cấp có thẩm quyền làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

    3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:

     a. Yêu cầu

 Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được phòng phê duyệt nhằm phát hiện hạn chế, tồn tại và tìm ra biện pháp khắc phục hạn chế kịp thời.

 Hàng tháng và học kỳ nhà trường đánh giá ưu, tồn qua công tác kiểm tra để phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm trong tháng tới và ở học kỳ 2.

      b. Chỉ tiêu:

Kiểm tra toàn diện 12 GV

Kiểm tra chuyên đề: 100% GV. Kiểm tra tổ chuyên môn 2 lần /học kỳ,

Kiểm tra chất lượng 1 lần/ tháng, tổ 1 lần/ tháng.

Kiểm tra hồ sơ đoàn thể, tổ khối 2 lần/ học kỳ

Kiểm tra công tác tài chính: 1 lần/ học kỳ

      c.  Biện pháp:

 Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học, bồi dưỡng và nâng cao ý thức trách nhiệm cho các thành viên trong ban kiểm tra.

 Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ phù hợp với tình hình nhà trường và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra.

 Công tác kiểm tra, đánh giá cần thực hiện nghiêm túc đảm bảo tính khách quan, công bằng và đánh giá đúng thực chất. Chú trọng công tác tư vấn, thúc đẩy sau kiểm tra.

   4. Công tác tài chính – Kế toán

a.Yêu cầu

   Thực hiện chủ trương phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho cơ sở.

   Thực hiện đúng quy định về công tác tài chính

   Thực hiện công khai trong cơ sở giáo dục cuối học kỳ I.

 b.Chỉ tiêu

  Quản lý tài chính, tài sản đúng quy định.

  Hoàn thành hồ sơ thực hiện các khoản thu tài trợ và các khoản thu ngoài đúng quy định.

c. Biện pháp

 Thực hiện nghiêm túc Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tư ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1630/SGDĐT-KHTC ngày 4/9/2021 của Sở GDĐT hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2021-2022, số 181/PGDĐT ngày 20/9/2021 của Phòng GDĐT hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022.

 Thu chi đúng mục đích, khách quan, công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác tự chủ tài chính được thực hiện trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã được toàn thể CB-GV-NV xây dựng và nhất trí.

 Cập nhật hồ sơ thực hiện các khoản thu tài trợ và các khoản thu khác đúng quy định.

  VI.  Công tác khác

    1. Công tác thư viện

        a. Yêu cầu

        Xây dựng và thiết lập thư viện thân thiện. Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, có danh mục sách, danh mục thiết bị. Sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu thư viện của nhà trường.

        Đẩy mạnh văn hóa đọc sách, nâng cao số lượng và chất lượng bạn đọc. Tổ chức các hoạt động trong thư viện thu hút được sự tham gia tích cực của CB,GV,NV và học sinh.

        Tăng cường đầu tư sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả tại thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh.

b. Chỉ tiêu

100 % HS có đủ SGK, 100 % GV có đủ sách nghiệp vụ.

Đảm bảo hàng tháng 100% GV và HS sử dụng sách báo của thư viện.

       c. Biện pháp

        Làm tốt việc giới thiệu sách theo kế hoạch, tiết đọc thư viện theo chuyên đề, theo chủ điểm, theo các ngày lễ lớn cho phù hợp.

        Tổ chức hoạt động đọc sách linh hoạt, mở rộng không gian và thời gian đọc sách cho học sinh, đọc trong thư viện, đọc trong lớp, ngoài sân trường để tăng tỷ lệ bạn đọc.

        Bảo quản tốt sổ sách và đồ dùng có trong thư viện, thiết bị. Bảo quản tốt sách giáo khoa để sử dụng trong nhiều năm học.

       Nhân viên thư viện Quản lý thư viện trên hồ sơ sổ sách và phần mềm Thư viện. Đối chiếu thực tế với chuẩn quy định để kịp thời bổ sung những chuẩn còn thiếu, hạn chế. Chọn lọc và bổ sung tài liệu mới phù hợp với đặc điểm chương trình. Thống kê việc Sử dụng các thiết bị dạy học, ĐDDH của giáo viên.

        Xây dựng và sử dụng có hiệu quả góc thư viện của các lớp. Tổ chức tốt phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” để bổ sung nguồn sách cho thư viện. Tổ chức cho học sinh thi kể chuyện theo sách. Giáo viên thực hiện các tiết đọc thư viện 1 tiết/ tuần

        Nhân viên thư viện tự bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên theo nhiều hình thức.

    2.  Công tác bán trú

a. Yêu cầu

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/ 2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nước uống. Phụ trách, quản lý học sinh đảm bảo sĩ số, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè,... khi ngủ trưa tại trường. Nâng cao chất lượng bữa ăn và giáo dục hành vi, thói quen ăn uống hợp vệ sinh cho học sinh.

b. Chỉ tiêu 

    Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

      c. Biện pháp

Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh có nhu cầu bán trú, xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú, ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện công khai chất lượng dinh dưỡng bữa ăn theo thực đơn hàng ngày, hàng tuần. Giáo dục học sinh có ý thức tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong ăn uống; rèn các thói quen, kĩ năng sống trong sinh hoạt hàng ngày từ đó hình thành nhân cách, hành vi văn minh, văn hoá trong ăn uống, trong giao tiếp cho học sinh.

 Giáo viên, nhân viên trực bán trú phải nắm sĩ số học sinh của lớp mình phụ trách, hướng dẫn học sinh làm vệ sinh trước và sau khi ăn. Hướng dẫn học sinh vào bàn ăn, quán xuyến, động viên học sinh ăn hết khẩu phần. Phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chế độ ăn và chất lượng suất ăn.

Nhà trường lập đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi, ghi chép, cập nhật hằng ngày; công khai việc thu chi tài chính đến cán bộ giáo viên, phụ huynh.

Phân công lãnh đạo nhà trường trực bán trú tại trường trong các giờ nghỉ trưa của học sinh; xử lí những sự việc bất thường xảy ra. Hàng tháng nhà trường phải có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác bán trú.

   3. Hoạt động các đoàn thể

 Phối hợp với công đoàn động viên đoàn tham gia các hội thi, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ, động viên CB-GV-NV thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ 1 đề ra.

Đoàn thanh niên tổ chức đại hội đoàn năm học 2021-2022, triển khai các hoạt động theo kế hoạch phù hợp với tình hình trường. Xây dựng mô hình vườn trường hiệu quả.

Đội TNTP triển khai chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 -2022. Tổ chức cho học sinh thực hiện nội dung thi đua rèn luyện đạo đức về lối sống, nếp sống; Thi đua học tập; Thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội. Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt sao đội, tổ chức các hoạt động ngoại khoá các ngày lễ lớn. Tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên đoàn, tổ chức vui tết Trung thu cho học sinh. Triển khai cho học sinh tham gia chương trình giáo dục về môi trường, thi vẽ chủ đề “Ngày hội sắc màu -vườn trường mơ ước của em” và động viên đội viên tham gia hội thi sáng tạo thanh thiến niên nhi đồng. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động năm học, tháng, tuần trên cơ sở bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học kỳ I của nhà trường và chương trình công tác Đội năm học 2021– 2022 của Hội đồng Đội.

 Hội chữ thập đỏ, y tế tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tổ chức kiểm tra vệ sinh nước uống, vệ sinh trường lớp. Tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh thường xuyên góp phần xây dựng trường học đảm bảo an toàn.

    4. Công tác phối hợp các lực lượng trong, ngoài nhà trường:

 Phối hợp với Công Đoàn, Đoàn, Đội TNTP tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá các ngày lễ lớn, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện giáo dục toàn diện, động viên CB-GV-NV và HS thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I đề ra.

 Hội chữ thập đỏ, y tế tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tổ chức kiểm tra vệ sinh nước uống, vệ sinh trường lớp. Tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh thường xuyên góp phần xây dựng trường học đảm bảo an toàn.

 Phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ quyền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch nâng mức độ đạt được của các tiêu chí, phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe ban đầu cho học sinh, phối hợp với đoàn thể xã huy động học sinh đi học chuyên cần, duy trì sĩ số nâng cao chất lượng giáo dục.

Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh huy động học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ nguồn kinh phí bổ sung và sửa chữa hư hỏng kịp thời tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

  VII. Công tác thi đua và thông tin hai chiều:

       Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt” xuyên suốt học kỳ. Tổ chức hai đợt thi đua. Đợt 1 từ đầu học kỳ I đến ngày 16/1 với chủ đề thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ học kỳ I.

       Việc bình xét, đánh giá thi đua cuối học kỳ I đảm bảo tính công bằng, chính xác, khách quan có tác dụng phát huy tinh thần lao động của đội ngũ giáo viên và phát huy tính tích cực của học sinh trong trường cụ thể:

        Số CB-GV-NV xếp loại tốt trong đợt thi đua cuối HK I đạt 65% - 75%.

        Số học sinh khen thưởng  học kỳ I đạt 50 - 60%.

        Học sinh đạt giải các hội thi cấp huyện: 2- 3 em.

        Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo số liệu chính xác, kịp thời.

        Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng các đoàn thể, tổ khối xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung hàng tháng, từng tuần trong HKI để thực hiện đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các bộ phận, giáo viên phản ánh về ban giám hiệu tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn giải quyết kịp thời để hoàn thành các chỉ tiêu học kì I đề ra.

   Nơi nhận:                                                                                

    - Phòng Giáo dục Di Linh ( để báo cáo)

   - Chi bộ (để lãnh đạo)
   - Các tổ chuyên môn (để thực hiện).                                                                                                                                
   - BCHCĐ (để phối hợp)           
   - Ban T.Tra ND (Để giám sát).                                                       

   - Lưu VT                                                                                                                                                                                                    

HIỆU TRƯỞNG

           (Đã Ký)

 

                                                                                                                          Hà Văn Giới                                                                                    

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin đọc nhiều
Liên kết website