Thứ sáu, 09/12/2022 - 09:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

 

  PHÒNG GD&ĐT DI LINH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I                    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

    

          Số: ……./KH-TNI                                               Tân Nghĩa, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2021 – 2022

 

I. CÁC VĂN BẢN

       Căn cứ Hướng dẫn số 1542/SGDĐT-GDTH ngày 31/8/2021 của SGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học, năm học 2021- 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ kế hoạch số 12/KH-PGDĐT ngày 28/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022;

         Căn cứ hướng dẫn số 05/HD-PGDĐT ngày 28/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2021-2022;

       Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế, trường TH Tân Nghĩa I xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 như sau:

 II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

        1. Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là hoạt động quản lý quan trọng, nhằm đảm bảo hoạt động của các bộ phận, cá nhân đạt hiệu quả cao nhất so với mục tiêu nhiệm vụ, đảm bảo các nguồn lực phát huy hiệu quả. Phát hiện kịp thời những vấn đề còn hạn chế sai sót trong quản lí điều hành, những bộ phận, cá nhân phải chịu trách nhiệm và điều chỉnh khắc phục.

        2. Công tác kiểm tra nội bộ đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và các đối tượng trong nhà trường. Kiểm tra nội bộ trường học thực hiện việc xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên, bộ phận trong nhà trường. Xác định những vấn đề thay đổi trong quản lý đơn vị đồng thời tìm ra những biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

        3. Kế hoạch kiểm tra nội bộ được trao đổi, thảo luận thống nhất và công khai trong hội đồng trước khi thực hiện. Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng được kiểm tra, tránh tình trạng định kiến, cả nể, đối phó qua loa, hình thức. Khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình, lập biên bản ghi đầy đủ, cụ thể, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra, lưu trữ hồ sơ chính xác, cẩn thận.

  III. NHIỆM VỤ

      1. Nhiệm vụ chung            

       Quán triệt đầy đủ và cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

       Đẩy mạnh đổi mới hoạt động kiểm tra; nâng cao chất lượng hiệu quả các đợt kiểm tra; tập trung kiểm tra các nội dung trong công tác quản lý chỉ đạo, việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ và các vấn đề liên quan đến các hoạt động nổi bật của nhà trường trong năm học.

       Nâng cao hiệu quả hiệu lực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân tại đơn vị.

      2. Nhiệm vụ cụ thể

          Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học, nâng cao năng lực nghiệp vụ, đủ khả năng tham mưu phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra.

Xây dựng kế hoạch KTNB tập trung vào những đối tượng chưa có nhiều kinh

 nghiệm, những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm để ngăn chặn, phòng ngừa.

         Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đảm bảo đầy đủ các nội dung theo kế hoạch.

          Ban KTNB phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, ban TTND giải quyết kịp thời những vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

         Cập nhật hồ sơ, biên bản đầy đủ, lưu trữ chính xác, trình tự kịp thời.

 IV. NỘI DUNG KIỂM TRA

     4.1. Về chuyên môn

     a. Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo

       * Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với người giáo viên theo Điều lệ trường tiểu học về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện quy chế chuyên môn; công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn; thực hiện các hiệm vụ khác được giao cụ thể:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

   Tư tưởng chính trị: Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế của ngành, quy định của đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động.

  Đạo đức, nhân cách, lối sống: Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫm nhau; tính trung thực trong công tác; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

+ Thực hiện quy chế chuyên môn:

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: Hồ sơ của giáo viên theo quy định; việc thực hiện chương trình, nội dung kế hoạch dạy học, quy định về dạy thêm, học thêm; kiểm tra việc thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22, thông tư 27.

 + Công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn

 Giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, dự sinh hoạt chuyên môn của tổ, trường, dự giờ đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; lồng ghép giáo dục tích hợp; thực hiện thí nghiệm, thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng thiết bị, làm và sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh. Việc tham gia góp ý xây dựng trường, tổ khối, có giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường.

+ Chất lượng giảng dạy: Chất lượng khảo sát, kiểm tra định kỳ, vở học sinh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: Công tác chủ nhiệm, kiêm nhiệm, tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của đơn vị, nhiệm vụ giao đột xuất.   

        * Chỉ tiêu:

            Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên: 2 tháng /1 lần

               Kiểm tra chấm trả bài của giáo viên: 2 lần/ học kỳ

         Kiểm tra việc đánh giá  xếp loại học sinh của giáo viên: 2 lần/năm

         Kiểm tra toàn diện giáo viên: 66,7% giáo viên/năm

         Kiểm tra chuyên đề: 100% giáo viên

     * Biện pháp

       Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường, phó hiệu trưởng, tổ khối xây dựng kế hoạch kiểm tra giáo viên cho phù hợp tránh tình trạng kiểm tra chồng chéo không hiệu quả.

  Lập danh sách kiểm tra toàn diện giáo viên ngay từ đầu năm học.

 Phân công các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên, nhận xét góp ý cụ thể, đánh giá xếp loại chính xác, chú trọng công tác tư vấn sau kiểm tra. Đối vối kiểm tra đánh giá xếp loại trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên thì căn cứ:

       + Kết quả xếp loại các giờ dạy đã được cán bộ kiểm tra dự và rút kinh nghiệm với giáo

viên. Dự giờ tối đa 3 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3.

       + Việc thực hiện quy chế chuyên môn: Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục; thiết kế bài giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định; Kiểm tra học sinh và chấm bài theo quy định; thực hành thí nghiệm; hồ sơ chuyên môn theo quy định; Tự bồi dưỡng và tham dự các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ; tham gia bồi dưng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh còn hạn chế, tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm...Đánh giá chung việc thực hiện quy chế chuyên môn xếp vào loại nào thì 03 yêu cầu “thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục; thiết kế bài giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định; kiểm tra học sinh và chấm bài theo quy định phải đạt loại đó trở lên, 04 yêu cầu còn lại có thể thấp hơn 1 bậc.

       + Kết quả giảng dạy: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh của cán bộ kiểm tra; Kết quả kiểm tra chất lượng các lớp giáo viên dạy so với chất lượng chung của toàn trường, so sánh với kết quả học tập của học sinh các năm học trước và mức độ tiến bộ so với lúc giáo viên mới nhận lớp.

      Đánh giá giáo viên khi kết thúc kiểm tra: Giáo viên được kiểm tra các nội dung tiết dạy, quy chế chuyên môn, kết quả giảng dạy, công tác khác. 

Trong quá trình kiểm tra cần ghi nội dung nhận xét cụ thể những ưu điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện. Lưu trữ hồ sơ đầy đủ.

       b. Kiểm tra học sinh

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ học sinh, nội quy trường lớp, đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, lời nói, hành vi, tinh thần, thái độ học tập, khả năng tiếp thu bài, tính trung thực, khả năng họp tác, chia sẻ giúp đỡ bạn bè. Có thể kiểm tra toàn diện một lớp hoặc kiểm tra một vấn đề nhằm rút ra kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp, việc giảng dạy của giáo viên, phát hiện tình hình học sinh.

Kiểm tra việc thực hiện trang phục, đồ dùng sách vở học tập.

      * Chỉ tiêu:

        Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh:  1 lần /1 học kỳ

        Khảo sát chất lượng các lớp: 1 lần / tháng.

        Kiểm tra nề nếp, trang trí lớp: 1 lần/ học kỳ

 * Biện pháp

     Thông báo kế hoạch kiểm tra học sinh và phân công các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện. Việc kiểm tra cần thực hiện nghiêm túc đảm bảo đánh giá đúng thực chất.

     Phân công các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra nhận xét đánh giá và báo kết quả kiểm tra về nhà trường để có biện pháp chỉ đạo giáo viên, tổ khối khắc phục tồn tại kịp thời.

    Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thực hiện nghiêm túc lịch kiểm tra và nhắc nhở học sinh chuẩn bị chu đáo để công tác kiểm tra thực hiện đúng theo kế hoạch.

   4.2. Công tác quản trị, quản lý, điều hành

     a. Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng

       * Nội dung kiểm tra:

        Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học của hiệu trưởng; việc thực hiện kế hoạch các mặt giáo dục; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và phát triển đội ngũ; công tác chỉ đạo, quản lý hành chính, tài sản; việc thực hiện công khai; công tác kiểm tra nội bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của cơ sở giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục...

       Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

     *Chỉ tiêu:

       Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch: 2 lần/ năm

       Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế: 1 lần/ năm

       Kiểm tra thực hiện công khai: cuối học kỳ và cuối năm học

       Kiểm tra toàn diện nhà trường: 1 lần vào giữa học kỳ 2  

    Kiểm tra công tác quản lý tài chính: 1 lần/ học kỳ

       Kiểm tra thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm:1 lần/ năm

       Kiểm tra việc thực hiện kiểm định chất lượng: 1 lần/năm

    Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: 1 lần /1 học kỳ.

  * Biện pháp:

 Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nhà trường. Hàng tháng, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cho các thành viên trong ban kiểm tra, thông báo kế hoạch kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng trước toàn thể hội đồng.

Căn cứ vào nội dung kiểm tra, hình thức và biện pháp kiểm tra các thành viên tiến hành kiểm tra và nhận xét đánh giá chình xác. Khi được thông báo kiểm tra, hiệu trưởng các cá nhân, bộ phận có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu và thông tin có liên quan đến nội dung kiểm tra cho ban kiểm tra theo đúng thời gian quy định.

Sau kiểm tra, ban kiểm tra nội bộ nhận xét, đánh giá ưu điểm, nhược điểm, các thành viên trong ban KTNB đưa ra các kiến nghị, đề xuất các biện pháp để hiệu trưởng thực hiện khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý.

Các thành viên ghi và nộp biên bản kiểm tra về nhà trường sau khi kết thúc kiểm tra.

Hiệu trưởng phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra để nắm bắt tình hình, tư vấn, thúc đẩy và đánh giá chính xác kết quả hoạt động của cá nhân, bộ phận đồng thời có chỉ đạo kịp thời để giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

    b. Kiểm tra chuyên môn, tổ chuyên môn

   * Nội dung kiểm tra

      - Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiên kế hoạch hoạt động của chuyên môn, tổ chuyên môn và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công;

     - Kiểm tra chất lượng dạy và học, việc chỉ đạo đổi mới phương pháp, chất lượng giảng dạy; tổ chức sinh hoạt chuyên môn; công tác bồi dưỡng thường xuyên;

     - Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn, quản lý chương trình, dạy bù, dạy thay; thực hiện quy chế chuyên môn hoạt động ngoại khóa, phụ đạo; bồi dưỡng học sinh năng khiếu; việc thực hiện công tác kiểm tra của tổ khối,...

  *Chỉ tiêu:

       Kiểm tra kế hoạch của phó hiệu trưởng, các bộ phận, đoàn thể: 1 lần/tháng

       Các bộ phận tự kiểm tra: 1 lần vào cuối học kỳ

       Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, bộ phận: 2 lần/1 học kỳ

       Kiểm tra chuyên đề, công tác bồi dưỡng: 2 lần/năm

 * Biện pháp:    

      - Thông báo thời gian kiểm tra hồ sơ sổ sách phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn, bộ phận. Đối chiếu nội dung trong kế hoạch và biên bản để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 

      - Kiểm tra công tác bồi dưỡng giáo viên, công tác kiểm tra, sổ theo dõi chất lượng giáo viên, học sinh và kết quả các hoạt động khác để đánh giá chất lượng hoạt động của phó hiệu trưởng, tổ khối.

      - Kiểm tra công tác quản lý của phó hiệu trưởng, tổ trưởng: nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: kế hoạch,

nghị quyết, biên bản, chất lượng dạy, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến

kinh nghiệm,…Kiểm tra chất lượng dạy và học của tổ chuyên môn (việc thực hiện chương trình, chuẩn bị bài, chất lượng dạy học, việc thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, tác dụng, uy tín của tổ chuyên môn trong trường…). Kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ, giảng mẫu, họp tổ, nhóm … Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Kiểm tra chỉ đạo phong trào học tập của học sinh: phụ đạo, ngoại khóa, thực hành, bồi dưỡng học sinh giỏi,…

 - Hiệu trưởng phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra để nắm bắt tình hình, tư vấn, thúc đẩy và đánh giá chính xác kết quả hoạt động của phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn đồng thời có chỉ đạo kịp thời để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

        - Sau kiểm tra cần nhận xét góp ý cụ thể, đánh giá chính xác để phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn biết được mức độ hoạt động từ đó có biện pháp khắc phục hạn chế.

       - Căn cứ kết quả kiểm tra hiệu trưởng đối chiếu với chỉ tiêu đề ra ở từng thời điểm,

đề ra biện pháp hợp lý giúp cá nhân, bộ phận nâng cao hiệu quả công tác.

      c. Kiểm tra hoạt động của các bộ phận, đoàn thể

           + Thư viện, thiết bị: Việc xây dựng kế hoạch hoạt động, việc thực hiện kế hoạch, hồ sơ, sổ sách liên quan( chú ý công tác bảo quản, theo dõi việc sử dụng tài liệu, sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng dạy học)

           + Y tế, chữ thập đỏ trường học: việc xây dựng và tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh học đường,... hồ sơ y tế, chữ thập đỏ.

           + Công tác bán trú: việc thực hiện chế độ ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý bán trú.

           + Đội TNTPHCM: việc xây dựng và tổ chức các hoạt động của đội, hồ sơ sổ sách.

           + Đoàn THCSHCM: việc xây dựng, tổ chức các hoạt động và hồ sơ của chi đoàn.

       d. Văn thư, hành chính

        Thực hiện các quy định về công tác văn thư, hành chính; quản lý văn bản đi đến, lưu trữ cập nhật thông tin, soạn thảo văn bản; hệ thống hồ sơ (hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ kiểm tra, đánh giá, giáo viên và nhân viên, hồ sơ thi đua, khen thưởng, kỷ luật…), sổ sách liên quan (sổ đăng bộ, học bạ, sổ quản lý tài sản, sổ theo dõi công văn đi đến,…). Thực hiện công khai thủ tục hành chính

       e. Tài chính, tài sản và công tác kế toán

       Tiến hành công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định, quan tâm tới công tác công khai tài chính, tài sản theo quy định hiện hành, việc lưu trữ hồ sơ theo quy định.

  Kiểm tra hoạt động của nhân viên trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của nhân viên văn phòng. Hàng tháng, nhà trường kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, cập nhật thông tin, lưu trữ văn bản, hoàn thiện hồ sơ sổ sách và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động, các phong trào của ngành, đơn vị  của các nhân viên đảm nhiệm công việc như phụ trách thư viện, y tế, chữ thập đỏ, kế toán, tổ trưởng tổ văn phòng, bảo vệ.

       *Chỉ tiêu:

           Kiểm tra kế hoạch các bộ phận, đoàn thể: 1 lần/tháng

           Các bộ phận tự kiểm tra: 1 lần vào cuối học kỳ 1

           Kiểm tra thư viện, thiết bị dạy học: 1 lần/1 học kỳ

           Kiểm tra công tác bán trú: 2 lần/năm học

           Kiểm tra tài chính: 2 lần/năm,  kiểm tra cơ sở vật chất: 2 lần/ năm học

           Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của nhân viên: 1 lần/ năm.

      * Biện pháp:

    Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công thành viên trong ban kiểm tra nội bộ kiểm tra, định hướng cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ tìm hiểu các văn bản pháp quy, các quy định hướng dẫn để các thành viên có căn cứ đối chiếu sau kiểm tra.

         Căn cứ kết quả kiểm tra, hiệu trưởng đối chiếu với chỉ tiêu đề ra ở từng thời điểm, đề ra biện pháp hợp lý giúp cá nhân, bộ phận nâng cao hiệu quả công tác. Đồng thời đánh giá hoạt động của các bộ phận, đoàn thể kịp thời, chính xác.  

      g, Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

           Công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC: Xây dựng sổ tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư KN, TC, ghi chép theo quy định; bố trí địa điểm tiếp công dân phù hợp; thiết lập hồ sơ vụ việc giải quyết KN, TC (nếu có) đúng quy định; việc thực hiện kê khai, xử lý thông tin về thu nhập cá nhân.

            Công tác PCTN: Xây dựng kế hoạch thực hiện luật PCTN, THTKCLP của đơn vị, xây dựng các quy định, quy chế của đơn vị theo yêu cầu của công tác PCTN (Kế hoạch thực hiện Luật PCTN, quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, công khai các hoạt động  của đơn vị theo quy định... 

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KTNB:

Tháng

Nội dung kiểm tra

Đối tượng được kiểm tra

Người thực hiện

Ghi chú

 

 

 

9/2021  

 

 

- Kiểm tra công tác tuyển sinh, huy động học sinh ra lớp,

kiểm tra biên chế lớp, bố trí đội ngũ, công tác vệ sinh,

phòng dịch phân hiệu.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tháng 9/2021

- Kiểm tra trang trí lớp học

- Kiểm tra việc thực hiện công khai theo thông tư 36

     GV, HT

 

     

      GV, TT

       GVCN

       CB, GV, HS

Ban KTNB

 

 

HT, PHT

HT, PHT

 Ban KTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2021 

 

 

 

 

- Kiểm tra hồ sơ đoàn thể, duyệt kế hoạch chuyên môn, thư

viện, các tổ CM.

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục

- Kiểm tra các khoản thu chi đầu năm các lớp, thu chi ngân

 sách quý 3/2021.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, tổ văn phòng

- Kiểm tra hoạt động và HSSS thư viện.(tạm hoãn)

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên  

- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp, sử dụng ĐDDH ứng

dụng CNTT

- Kiểm tra công tác bán trú

- Kiểm tra công tác quản lý: Kế hoạch, quy chế, công khai

  Các bộ phận

 

      GVCN

GVCN, KT, TQ

         GV

          TT

        NVTV

NV KT, thư viện

        GV,TT

 

    GV, NV trực

   Hiệu trưởng

 HT, PHT

 

     PHT

Ban TTND

Ban KTNB

HT, PHT

    PHT

 HT, PHT

 HT, PHT

 

  BTTND

Ban KTNB

 

 

 

 

11/2021

- Kiểm tra HSSS chuyên môn, hồ sơ Đội TNTP, Hoạt động

 NGLL, CTĐ, Y tế

- Kiểm tra giữa kỳ I và  khảo sát chất lượng tháng 11/2021

- Kiểm tra toàn diện 4 GV

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm

- Kiểm tra công tác hành chính.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ.

- Kiểm tra việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

  Các bộ phận

      TT, TPT

       GVCN

          GV

          GV

          GV

          VT

      HT, PHT

          VP

HT, PHT

 

    PHT, HT

Ban KTNB

      PHT

Ban KTNB

      HT

Ban TTND

 HT, PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2021

- Kiểm tra cơ sở vật chất, kiểm kê tài sản cuối năm.

- Kiểm tra kế hoạch tháng của bộ phận, chuyên môn, tổ khối

- Kiểm tra việc triển khai đề cương ôn tập HK1

- Kiểm tra vở học sinh, việc xếp loại HS HK1.

- Kiểm tra toàn diện 4 GV

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, ứng dụng CNTT

- Kiểm tra HSSS tài chính, việc thực hiện chế độ chính sách

cho đội ngũ trong năm 2021.

- Kiểm tra sơ kết các cuộc vận động và phong trào thi đua,

việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ HKI

    Văn phòng

Bộ phận, tổ khối

      GVCN

         TT

     TT, GV

GV, NV thiết bị

  

 KT,TQ, GV

 

    CB,GV,NV

Bộ phận, ĐT, TT

Ban KTNB

  HT, PHT

     PHT

  HT, PHT

Ban KTNB

  HT, PHT

 

HT,BTTND

 

Ban KTNB

Ban KTNB

 

 

 

 

 

 

 

1/2022

- Kiểm tra việc hoàn thành chương trình HKI thực hiện

 chương trình HK2.

- Kiểm tra kế hoạch học kỳ 2 của chuyên môn, tổ khối,

đoàn thể, thư viện.

- KT HSSS đoàn thể, hoạt động NGLL,CTĐ,YTế, Đội TN

- Kiểm tra sổ theo dõi kết quả giáo dục, sổ chủ nhiệm.

- Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh học kỳ 2

- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên

- Kiểm tra HSSS tổ chuyên môn, tổ văn phòng

- Kiểm tra thực hiện công khai tài chính năm 2021

       TT, GV

 

Các Đ thể, bộ phận

 

TPT, đoàn thể 

 

          GV

          HS

          GV

          TT

      KT, TQ

    PHT

 

  HT, PHT

 

       HT

 

  HT, PHT

TPT,NVTV

Ban KTNB

  HT, PHT

Ban TTND

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2022

Nghỉ tết Nguyên đán

 

 

 

 

- Kiểm tra kế hoạch tháng 2 của các bộ phận, tổ khối

- Kiểm tra nề nếp dạy học sau Tết

- Kiểm tra vệ sinh, trang trí lớp học.

- Kiểm tra toàn diện 1 GV

- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp giảng dạy

- Kiểm tra công tác hành chính và nhiện vụ nhân viên

Các bộ phận

    GV, HS

    GV, HS

       GV

      GV, HS

 

HT, PHT

Ban KTNB

Ban KTNB

     PHT

Ban KTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

03/2022

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 

đến giữa kỳ II.

- Kiểm tra kế hoạch chuyên môn, tổ, bộ phận

- Kiểm tra HSSS GV

- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp, UDCNTT trong giảng

 dạy của giáo viên, tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

- Kiểm tra giữa kỳ 2 và  chất lượng tháng 3

- Kiểm tra duy trì trường đạt mức CQG mức độ 1.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên

- Kiểm tra công tác bán trú

  HT,PHT,GV,BP

   ĐT,TK

Bộ phận, đ. thể, TT

       GVCN

 

       GV, TT

       GVCN

     Văn phòng

      Nhân viên BV

          NV

Ban KTNB

 

  HT, PHT

      HT

 

   HT, PHT

     PHT

  BKTNB

       HT

    BTTND

 

 

 

 

 

04/2022

 

- Kiểm tra kế hoạch bộ phận, đoàn thể, tổ khối

- Kiểm tra việc tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm

- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT

- Kiểm tra HSSS giáo viên, chất lượng một số lớp

- Kiểm tra chất lượng tháng 4

- Kiểm tra thu chi tài chính quý I/2022

- Kiểm tra tình hình thu chi các khoản tiền, công tác XHH,

thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Kiểm tra HSSS thư viện, hồ sơ Đội TNTP

Các bộ phận, TT

         GV

      GV, TT

      GV, HS

      GV, HS

      KT, TQ

GV, HT, KT,TQ

 

   NVTV, TPT

      HT

     PHT

Ban KTNB

     PHT 

     PHT

Ban TTND

Ban KTNB

 

  HT, PHT

 

 

 

 

05/2022

- Kiểm tra kế hoạch CM, tổ CM, đoàn thể, thư viện tháng

- KT việc chuẩn bị tổ chức tổng kết việc “Học tập và làm

theo TT, đạo đức, phong cách HCM” và các cuộc vận động.

- Kiểm tra HSSS tổ chuyên môn, t văn phòng

- Kiểm tra việc thu, trả sách, ĐDDH, ĐDHT, kiểm kê TV

Các bộ phận, TT

 

    Đoàn thể

      GV,TT

   GV, NVTV

      Tổ VP

  

HT, PHT

 

Ban KTNB

HT, PHT

Ban KTNB

Ban KTNB   

 

 

06/2022

 

 

 

 

 

 

-Kiểm tra việc kiểm kê tài sản cuối năm.

-Kiểm tra tổ chức kiểm tra học kì II, đánh giá xếp loại HS

-KT việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai  

-Kiểm tra học bạ, sổ theo dõi kết quả giáo dục

-Kiểm tra kế hoạch ôn tập cho học sinh trong hè, hồ sơ bàn

 giao học sinh, tuyển sinh vào lớp 6

-Kiểm tra công tác  thi đua

-Kiểm tra hồ sơ tài chính

-Kiểm tra CSVC cuối năm, triển khai công tác bàn giao

CSVC trong dịp hè.

       GV

        VP

        GV

       

        PHT, TPT

   Ban thi đua

      Kế toán

 

    VP, BV,GV

HT, PHT

Ban KTNB

 HT, PHT

   

  HT

Ban KTNB

HT, TTND

 

      HT

 

              

 

 

VI. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị kiểm tra:

   - Căn cứ kế hoạch KTNB năm học, Hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định kiểm tra đối với từng cuộc kiểm tra, tùy vào tính chất, nội dung kiểm tra để thành lập tổ kiểm tra hoặc phân công một thành viên trong ban KTNB tiến hành kiểm tra.

 - Trước khi kiểm tra, Hiệu trưởng thông báo cho đối tượng được kiểm tra biết; công bố công khai lịch kiểm tra, nội dung kiểm tra cụ thể.

   Bước 2: Tiến hành kiểm tra

- Tổ kiểm tra và người kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ; hoàn thiện biểu mẫu hồ sơ kiểm tra; báo cáo hiệu trưởng kết quả kiểm tra.

- Biên bản kiểm tra: thành viên kiểm tra chú ý nội dung để cập nhật kết quả kiểm tra: thực trạng của đối tượng kiểm tra, các phát hiện qua kiểm tra, các kiến nghị, đề xuất của người, tổ kiểm tra (ghi đầy đủ, cụ thể các nhận xét, kiến nghị, không bỏ trống)

- Báo cáo kết quả kiểm tra: Cần có nội dung nhận xét đánh giá cụ thể và chính xác (ưu điểm, hạn chế, sai sót) các nội dung nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận được kiểm tra.

 Bước 3: Thông báo kết luận kiểm tra

 - Hiệu trưởng cần quan tâm xem xét kết luận kiểm tra, xác minh lại khi cần thiết; sau đó ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra từng chuyên đề kiểm tra hoặc từng đợt, từng tháng tùy vào kế hoạch kiểm tra đã xây dựng.

 Bước 4: Xử lý sau kiểm tra

- Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nghiêm các kiến nghị xử lý để đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra. Theo dõi việc tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo đúng, đủ nội dung công việc phải khắc phục, thời hạn khắc phục. Với các hạn chế, sai sót có ảnh hưởng đến hoạt động chung và uy tín của đơn vị cần tiến hành xử lý dứt điểm.

- Trong các buổi họp hội đồng, hiệu trưởng công khai kết quả KTNB, kết quả xử lý theo dõi sau kiểm tra; kết hợp với việc xếp loại, đánh giá trong từng đợt thi đua.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ có đủ cơ cấu thành phần để có thể tổ chức thực hiện công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường. Phân công các thành viên của Ban kiểm tra nội bộ và cập nhật đầy đủ hồ sơ theo quy định.

      - Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác nội bộ năm học, học kỳ, tháng, tuần đầy đủ, kịp thời.

      - Hàng tháng trưởng ban kiểm tra nội bộ đánh giá công tác kiểm tra nội bộ tháng và đề ra kế hoạch kiểm tra nội bộ cho tháng sau.

      - Cuối học kỳ I tổ chức sơ kết công tác kiểm tra nội bộ của học kỳ I và đề ra kế hoạch kiểm tra nội bộ cho học kỳ II, tổng kết kiểm tra công tác nội bộ vào cuối năm học.

      - Ban kiểm tra nội bộ báo cáo sơ kết công tác kiểm tra về Phòng giáo dục trước ngày 10/1/2022, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra trước ngày 15/6/2022 và báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và khi có việc xảy ra.

       Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường năm học 2021-2022, các bộ phận, cá nhân trong đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, khó khăn cần báo cáo về Hiệu trưởng để kịp thời có hướng giải quyết.

      Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG

  • Phòng Giáo dục Di Linh;    
  • Các bộ phận, tổ khối, CB, GV, NV;                                                                 
  • Lưu VT.

                                                                                   

                                                                  Hà Văn Giới

 

 

                                                              

                                DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

  PHÒNG GD&ĐT DI LINH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I                    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

    

          Số: ……./KH-TNI                                               Tân Nghĩa, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2021 – 2022

 

I. CÁC VĂN BẢN

       Căn cứ Hướng dẫn số 1542/SGDĐT-GDTH ngày 31/8/2021 của SGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học, năm học 2021- 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ kế hoạch số 12/KH-PGDĐT ngày 28/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022;

         Căn cứ hướng dẫn số 05/HD-PGDĐT ngày 28/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2021-2022;

       Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế, trường TH Tân Nghĩa I xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 như sau:

 II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

        1. Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là hoạt động quản lý quan trọng, nhằm đảm bảo hoạt động của các bộ phận, cá nhân đạt hiệu quả cao nhất so với mục tiêu nhiệm vụ, đảm bảo các nguồn lực phát huy hiệu quả. Phát hiện kịp thời những vấn đề còn hạn chế sai sót trong quản lí điều hành, những bộ phận, cá nhân phải chịu trách nhiệm và điều chỉnh khắc phục.

        2. Công tác kiểm tra nội bộ đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và các đối tượng trong nhà trường. Kiểm tra nội bộ trường học thực hiện việc xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên, bộ phận trong nhà trường. Xác định những vấn đề thay đổi trong quản lý đơn vị đồng thời tìm ra những biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

        3. Kế hoạch kiểm tra nội bộ được trao đổi, thảo luận thống nhất và công khai trong hội đồng trước khi thực hiện. Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng được kiểm tra, tránh tình trạng định kiến, cả nể, đối phó qua loa, hình thức. Khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình, lập biên bản ghi đầy đủ, cụ thể, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra, lưu trữ hồ sơ chính xác, cẩn thận.

  III. NHIỆM VỤ

      1. Nhiệm vụ chung            

       Quán triệt đầy đủ và cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

       Đẩy mạnh đổi mới hoạt động kiểm tra; nâng cao chất lượng hiệu quả các đợt kiểm tra; tập trung kiểm tra các nội dung trong công tác quản lý chỉ đạo, việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ và các vấn đề liên quan đến các hoạt động nổi bật của nhà trường trong năm học.

       Nâng cao hiệu quả hiệu lực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân tại đơn vị.

      2. Nhiệm vụ cụ thể

          Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học, nâng cao năng lực nghiệp vụ, đủ khả năng tham mưu phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra.

Xây dựng kế hoạch KTNB tập trung vào những đối tượng chưa có nhiều kinh

 nghiệm, những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm để ngăn chặn, phòng ngừa.

         Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đảm bảo đầy đủ các nội dung theo kế hoạch.

          Ban KTNB phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, ban TTND giải quyết kịp thời những vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

         Cập nhật hồ sơ, biên bản đầy đủ, lưu trữ chính xác, trình tự kịp thời.

 IV. NỘI DUNG KIỂM TRA

     4.1. Về chuyên môn

     a. Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo

       * Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với người giáo viên theo Điều lệ trường tiểu học về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện quy chế chuyên môn; công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn; thực hiện các hiệm vụ khác được giao cụ thể:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

   Tư tưởng chính trị: Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế của ngành, quy định của đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động.

  Đạo đức, nhân cách, lối sống: Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫm nhau; tính trung thực trong công tác; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

+ Thực hiện quy chế chuyên môn:

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: Hồ sơ của giáo viên theo quy định; việc thực hiện chương trình, nội dung kế hoạch dạy học, quy định về dạy thêm, học thêm; kiểm tra việc thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22, thông tư 27.

 + Công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn

 Giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, dự sinh hoạt chuyên môn của tổ, trường, dự giờ đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; lồng ghép giáo dục tích hợp; thực hiện thí nghiệm, thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng thiết bị, làm và sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh. Việc tham gia góp ý xây dựng trường, tổ khối, có giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường.

+ Chất lượng giảng dạy: Chất lượng khảo sát, kiểm tra định kỳ, vở học sinh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: Công tác chủ nhiệm, kiêm nhiệm, tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của đơn vị, nhiệm vụ giao đột xuất.   

        * Chỉ tiêu:

            Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên: 2 tháng /1 lần

               Kiểm tra chấm trả bài của giáo viên: 2 lần/ học kỳ

         Kiểm tra việc đánh giá  xếp loại học sinh của giáo viên: 2 lần/năm

         Kiểm tra toàn diện giáo viên: 66,7% giáo viên/năm

         Kiểm tra chuyên đề: 100% giáo viên

     * Biện pháp

       Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường, phó hiệu trưởng, tổ khối xây dựng kế hoạch kiểm tra giáo viên cho phù hợp tránh tình trạng kiểm tra chồng chéo không hiệu quả.

  Lập danh sách kiểm tra toàn diện giáo viên ngay từ đầu năm học.

 Phân công các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên, nhận xét góp ý cụ thể, đánh giá xếp loại chính xác, chú trọng công tác tư vấn sau kiểm tra. Đối vối kiểm tra đánh giá xếp loại trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên thì căn cứ:

       + Kết quả xếp loại các giờ dạy đã được cán bộ kiểm tra dự và rút kinh nghiệm với giáo

viên. Dự giờ tối đa 3 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3.

       + Việc thực hiện quy chế chuyên môn: Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục; thiết kế bài giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định; Kiểm tra học sinh và chấm bài theo quy định; thực hành thí nghiệm; hồ sơ chuyên môn theo quy định; Tự bồi dưỡng và tham dự các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ; tham gia bồi dưng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh còn hạn chế, tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm...Đánh giá chung việc thực hiện quy chế chuyên môn xếp vào loại nào thì 03 yêu cầu “thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục; thiết kế bài giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định; kiểm tra học sinh và chấm bài theo quy định phải đạt loại đó trở lên, 04 yêu cầu còn lại có thể thấp hơn 1 bậc.

       + Kết quả giảng dạy: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh của cán bộ kiểm tra; Kết quả kiểm tra chất lượng các lớp giáo viên dạy so với chất lượng chung của toàn trường, so sánh với kết quả học tập của học sinh các năm học trước và mức độ tiến bộ so với lúc giáo viên mới nhận lớp.

      Đánh giá giáo viên khi kết thúc kiểm tra: Giáo viên được kiểm tra các nội dung tiết dạy, quy chế chuyên môn, kết quả giảng dạy, công tác khác. 

Trong quá trình kiểm tra cần ghi nội dung nhận xét cụ thể những ưu điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện. Lưu trữ hồ sơ đầy đủ.

       b. Kiểm tra học sinh

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ học sinh, nội quy trường lớp, đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, lời nói, hành vi, tinh thần, thái độ học tập, khả năng tiếp thu bài, tính trung thực, khả năng họp tác, chia sẻ giúp đỡ bạn bè. Có thể kiểm tra toàn diện một lớp hoặc kiểm tra một vấn đề nhằm rút ra kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp, việc giảng dạy của giáo viên, phát hiện tình hình học sinh.

Kiểm tra việc thực hiện trang phục, đồ dùng sách vở học tập.

      * Chỉ tiêu:

        Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh:  1 lần /1 học kỳ

        Khảo sát chất lượng các lớp: 1 lần / tháng.

        Kiểm tra nề nếp, trang trí lớp: 1 lần/ học kỳ

 * Biện pháp

     Thông báo kế hoạch kiểm tra học sinh và phân công các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện. Việc kiểm tra cần thực hiện nghiêm túc đảm bảo đánh giá đúng thực chất.

     Phân công các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra nhận xét đánh giá và báo kết quả kiểm tra về nhà trường để có biện pháp chỉ đạo giáo viên, tổ khối khắc phục tồn tại kịp thời.

    Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thực hiện nghiêm túc lịch kiểm tra và nhắc nhở học sinh chuẩn bị chu đáo để công tác kiểm tra thực hiện đúng theo kế hoạch.

   4.2. Công tác quản trị, quản lý, điều hành

     a. Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng

       * Nội dung kiểm tra:

        Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học của hiệu trưởng; việc thực hiện kế hoạch các mặt giáo dục; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và phát triển đội ngũ; công tác chỉ đạo, quản lý hành chính, tài sản; việc thực hiện công khai; công tác kiểm tra nội bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của cơ sở giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục...

       Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

     *Chỉ tiêu:

       Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch: 2 lần/ năm

       Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế: 1 lần/ năm

       Kiểm tra thực hiện công khai: cuối học kỳ và cuối năm học

       Kiểm tra toàn diện nhà trường: 1 lần vào giữa học kỳ 2  

    Kiểm tra công tác quản lý tài chính: 1 lần/ học kỳ

       Kiểm tra thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm:1 lần/ năm

       Kiểm tra việc thực hiện kiểm định chất lượng: 1 lần/năm

    Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: 1 lần /1 học kỳ.

  * Biện pháp:

 Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nhà trường. Hàng tháng, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cho các thành viên trong ban kiểm tra, thông báo kế hoạch kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng trước toàn thể hội đồng.

Căn cứ vào nội dung kiểm tra, hình thức và biện pháp kiểm tra các thành viên tiến hành kiểm tra và nhận xét đánh giá chình xác. Khi được thông báo kiểm tra, hiệu trưởng các cá nhân, bộ phận có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu và thông tin có liên quan đến nội dung kiểm tra cho ban kiểm tra theo đúng thời gian quy định.

Sau kiểm tra, ban kiểm tra nội bộ nhận xét, đánh giá ưu điểm, nhược điểm, các thành viên trong ban KTNB đưa ra các kiến nghị, đề xuất các biện pháp để hiệu trưởng thực hiện khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý.

Các thành viên ghi và nộp biên bản kiểm tra về nhà trường sau khi kết thúc kiểm tra.

Hiệu trưởng phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra để nắm bắt tình hình, tư vấn, thúc đẩy và đánh giá chính xác kết quả hoạt động của cá nhân, bộ phận đồng thời có chỉ đạo kịp thời để giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

    b. Kiểm tra chuyên môn, tổ chuyên môn

   * Nội dung kiểm tra

      - Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiên kế hoạch hoạt động của chuyên môn, tổ chuyên môn và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công;

     - Kiểm tra chất lượng dạy và học, việc chỉ đạo đổi mới phương pháp, chất lượng giảng dạy; tổ chức sinh hoạt chuyên môn; công tác bồi dưỡng thường xuyên;

     - Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn, quản lý chương trình, dạy bù, dạy thay; thực hiện quy chế chuyên môn hoạt động ngoại khóa, phụ đạo; bồi dưỡng học sinh năng khiếu; việc thực hiện công tác kiểm tra của tổ khối,...

  *Chỉ tiêu:

       Kiểm tra kế hoạch của phó hiệu trưởng, các bộ phận, đoàn thể: 1 lần/tháng

       Các bộ phận tự kiểm tra: 1 lần vào cuối học kỳ

       Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, bộ phận: 2 lần/1 học kỳ

       Kiểm tra chuyên đề, công tác bồi dưỡng: 2 lần/năm

 * Biện pháp:    

      - Thông báo thời gian kiểm tra hồ sơ sổ sách phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn, bộ phận. Đối chiếu nội dung trong kế hoạch và biên bản để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 

      - Kiểm tra công tác bồi dưỡng giáo viên, công tác kiểm tra, sổ theo dõi chất lượng giáo viên, học sinh và kết quả các hoạt động khác để đánh giá chất lượng hoạt động của phó hiệu trưởng, tổ khối.

      - Kiểm tra công tác quản lý của phó hiệu trưởng, tổ trưởng: nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: kế hoạch,

nghị quyết, biên bản, chất lượng dạy, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến

kinh nghiệm,…Kiểm tra chất lượng dạy và học của tổ chuyên môn (việc thực hiện chương trình, chuẩn bị bài, chất lượng dạy học, việc thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, tác dụng, uy tín của tổ chuyên môn trong trường…). Kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ, giảng mẫu, họp tổ, nhóm … Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Kiểm tra chỉ đạo phong trào học tập của học sinh: phụ đạo, ngoại khóa, thực hành, bồi dưỡng học sinh giỏi,…

 - Hiệu trưởng phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra để nắm bắt tình hình, tư vấn, thúc đẩy và đánh giá chính xác kết quả hoạt động của phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn đồng thời có chỉ đạo kịp thời để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

        - Sau kiểm tra cần nhận xét góp ý cụ thể, đánh giá chính xác để phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn biết được mức độ hoạt động từ đó có biện pháp khắc phục hạn chế.

       - Căn cứ kết quả kiểm tra hiệu trưởng đối chiếu với chỉ tiêu đề ra ở từng thời điểm,

đề ra biện pháp hợp lý giúp cá nhân, bộ phận nâng cao hiệu quả công tác.

      c. Kiểm tra hoạt động của các bộ phận, đoàn thể

           + Thư viện, thiết bị: Việc xây dựng kế hoạch hoạt động, việc thực hiện kế hoạch, hồ sơ, sổ sách liên quan( chú ý công tác bảo quản, theo dõi việc sử dụng tài liệu, sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng dạy học)

           + Y tế, chữ thập đỏ trường học: việc xây dựng và tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh học đường,... hồ sơ y tế, chữ thập đỏ.

           + Công tác bán trú: việc thực hiện chế độ ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý bán trú.

           + Đội TNTPHCM: việc xây dựng và tổ chức các hoạt động của đội, hồ sơ sổ sách.

           + Đoàn THCSHCM: việc xây dựng, tổ chức các hoạt động và hồ sơ của chi đoàn.

       d. Văn thư, hành chính

        Thực hiện các quy định về công tác văn thư, hành chính; quản lý văn bản đi đến, lưu trữ cập nhật thông tin, soạn thảo văn bản; hệ thống hồ sơ (hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ kiểm tra, đánh giá, giáo viên và nhân viên, hồ sơ thi đua, khen thưởng, kỷ luật…), sổ sách liên quan (sổ đăng bộ, học bạ, sổ quản lý tài sản, sổ theo dõi công văn đi đến,…). Thực hiện công khai thủ tục hành chính

       e. Tài chính, tài sản và công tác kế toán

       Tiến hành công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định, quan tâm tới công tác công khai tài chính, tài sản theo quy định hiện hành, việc lưu trữ hồ sơ theo quy định.

  Kiểm tra hoạt động của nhân viên trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của nhân viên văn phòng. Hàng tháng, nhà trường kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, cập nhật thông tin, lưu trữ văn bản, hoàn thiện hồ sơ sổ sách và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động, các phong trào của ngành, đơn vị  của các nhân viên đảm nhiệm công việc như phụ trách thư viện, y tế, chữ thập đỏ, kế toán, tổ trưởng tổ văn phòng, bảo vệ.

       *Chỉ tiêu:

           Kiểm tra kế hoạch các bộ phận, đoàn thể: 1 lần/tháng

           Các bộ phận tự kiểm tra: 1 lần vào cuối học kỳ 1

           Kiểm tra thư viện, thiết bị dạy học: 1 lần/1 học kỳ

           Kiểm tra công tác bán trú: 2 lần/năm học

           Kiểm tra tài chính: 2 lần/năm,  kiểm tra cơ sở vật chất: 2 lần/ năm học

           Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của nhân viên: 1 lần/ năm.

      * Biện pháp:

    Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công thành viên trong ban kiểm tra nội bộ kiểm tra, định hướng cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ tìm hiểu các văn bản pháp quy, các quy định hướng dẫn để các thành viên có căn cứ đối chiếu sau kiểm tra.

         Căn cứ kết quả kiểm tra, hiệu trưởng đối chiếu với chỉ tiêu đề ra ở từng thời điểm, đề ra biện pháp hợp lý giúp cá nhân, bộ phận nâng cao hiệu quả công tác. Đồng thời đánh giá hoạt động của các bộ phận, đoàn thể kịp thời, chính xác.  

      g, Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

           Công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC: Xây dựng sổ tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư KN, TC, ghi chép theo quy định; bố trí địa điểm tiếp công dân phù hợp; thiết lập hồ sơ vụ việc giải quyết KN, TC (nếu có) đúng quy định; việc thực hiện kê khai, xử lý thông tin về thu nhập cá nhân.

            Công tác PCTN: Xây dựng kế hoạch thực hiện luật PCTN, THTKCLP của đơn vị, xây dựng các quy định, quy chế của đơn vị theo yêu cầu của công tác PCTN (Kế hoạch thực hiện Luật PCTN, quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, công khai các hoạt động  của đơn vị theo quy định... 

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KTNB:

Tháng

Nội dung kiểm tra

Đối tượng được kiểm tra

Người thực hiện

Ghi chú

 

 

 

9/2021  

 

 

- Kiểm tra công tác tuyển sinh, huy động học sinh ra lớp,

kiểm tra biên chế lớp, bố trí đội ngũ, công tác vệ sinh,

phòng dịch phân hiệu.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tháng 9/2021

- Kiểm tra trang trí lớp học

- Kiểm tra việc thực hiện công khai theo thông tư 36

     GV, HT

 

     

      GV, TT

       GVCN

       CB, GV, HS

Ban KTNB

 

 

HT, PHT

HT, PHT

 Ban KTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2021 

 

 

 

 

- Kiểm tra hồ sơ đoàn thể, duyệt kế hoạch chuyên môn, thư

viện, các tổ CM.

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục

- Kiểm tra các khoản thu chi đầu năm các lớp, thu chi ngân

 sách quý 3/2021.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, tổ văn phòng

- Kiểm tra hoạt động và HSSS thư viện.(tạm hoãn)

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên  

- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp, sử dụng ĐDDH ứng

dụng CNTT

- Kiểm tra công tác bán trú

- Kiểm tra công tác quản lý: Kế hoạch, quy chế, công khai

  Các bộ phận

 

      GVCN

GVCN, KT, TQ

         GV

          TT

        NVTV

NV KT, thư viện

        GV,TT

 

    GV, NV trực

   Hiệu trưởng

 HT, PHT

 

     PHT

Ban TTND

Ban KTNB

HT, PHT

    PHT

 HT, PHT

 HT, PHT

 

  BTTND

Ban KTNB

 

 

 

 

11/2021

- Kiểm tra HSSS chuyên môn, hồ sơ Đội TNTP, Hoạt động

 NGLL, CTĐ, Y tế

- Kiểm tra giữa kỳ I và  khảo sát chất lượng tháng 11/2021

- Kiểm tra toàn diện 4 GV

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm

- Kiểm tra công tác hành chính.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ.

- Kiểm tra việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

  Các bộ phận

      TT, TPT

       GVCN

          GV

          GV

          GV

          VT

      HT, PHT

          VP

HT, PHT

 

    PHT, HT

Ban KTNB

      PHT

Ban KTNB

      HT

Ban TTND

 HT, PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2021

- Kiểm tra cơ sở vật chất, kiểm kê tài sản cuối năm.

- Kiểm tra kế hoạch tháng của bộ phận, chuyên môn, tổ khối

- Kiểm tra việc triển khai đề cương ôn tập HK1

- Kiểm tra vở học sinh, việc xếp loại HS HK1.

- Kiểm tra toàn diện 4 GV

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, ứng dụng CNTT

- Kiểm tra HSSS tài chính, việc thực hiện chế độ chính sách

cho đội ngũ trong năm 2021.

- Kiểm tra sơ kết các cuộc vận động và phong trào thi đua,

việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ HKI

    Văn phòng

Bộ phận, tổ khối

      GVCN

         TT

     TT, GV

GV, NV thiết bị

  

 KT,TQ, GV

 

    CB,GV,NV

Bộ phận, ĐT, TT

Ban KTNB

  HT, PHT

     PHT

  HT, PHT

Ban KTNB

  HT, PHT

 

HT,BTTND

 

Ban KTNB

Ban KTNB

 

 

 

 

 

 

 

1/2022

- Kiểm tra việc hoàn thành chương trình HKI thực hiện

 chương trình HK2.

- Kiểm tra kế hoạch học kỳ 2 của chuyên môn, tổ khối,

đoàn thể, thư viện.

- KT HSSS đoàn thể, hoạt động NGLL,CTĐ,YTế, Đội TN

- Kiểm tra sổ theo dõi kết quả giáo dục, sổ chủ nhiệm.

- Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh học kỳ 2

- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên

- Kiểm tra HSSS tổ chuyên môn, tổ văn phòng

- Kiểm tra thực hiện công khai tài chính năm 2021

       TT, GV

 

Các Đ thể, bộ phận

 

TPT, đoàn thể 

 

          GV

          HS

          GV

          TT

      KT, TQ

    PHT

 

  HT, PHT

 

       HT

 

  HT, PHT

TPT,NVTV

Ban KTNB

  HT, PHT

Ban TTND

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2022

Nghỉ tết Nguyên đán

 

 

 

 

- Kiểm tra kế hoạch tháng 2 của các bộ phận, tổ khối

- Kiểm tra nề nếp dạy học sau Tết

- Kiểm tra vệ sinh, trang trí lớp học.

- Kiểm tra toàn diện 1 GV

- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp giảng dạy

- Kiểm tra công tác hành chính và nhiện vụ nhân viên

Các bộ phận

    GV, HS

    GV, HS

       GV

      GV, HS

 

HT, PHT

Ban KTNB

Ban KTNB

     PHT

Ban KTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

03/2022

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 

đến giữa kỳ II.

- Kiểm tra kế hoạch chuyên môn, tổ, bộ phận

- Kiểm tra HSSS GV

- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp, UDCNTT trong giảng

 dạy của giáo viên, tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

- Kiểm tra giữa kỳ 2 và  chất lượng tháng 3

- Kiểm tra duy trì trường đạt mức CQG mức độ 1.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên

- Kiểm tra công tác bán trú

  HT,PHT,GV,BP

   ĐT,TK

Bộ phận, đ. thể, TT

       GVCN

 

       GV, TT

       GVCN

     Văn phòng

      Nhân viên BV

          NV

Ban KTNB

 

  HT, PHT

      HT

 

   HT, PHT

     PHT

  BKTNB

       HT

    BTTND

 

 

 

 

 

04/2022

 

- Kiểm tra kế hoạch bộ phận, đoàn thể, tổ khối

- Kiểm tra việc tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm

- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT

- Kiểm tra HSSS giáo viên, chất lượng một số lớp

- Kiểm tra chất lượng tháng 4

- Kiểm tra thu chi tài chính quý I/2022

- Kiểm tra tình hình thu chi các khoản tiền, công tác XHH,

thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Kiểm tra HSSS thư viện, hồ sơ Đội TNTP

Các bộ phận, TT

         GV

      GV, TT

      GV, HS

      GV, HS

      KT, TQ

GV, HT, KT,TQ

 

   NVTV, TPT

      HT

     PHT

Ban KTNB

     PHT 

     PHT

Ban TTND

Ban KTNB

 

  HT, PHT

 

 

 

 

05/2022

- Kiểm tra kế hoạch CM, tổ CM, đoàn thể, thư viện tháng

- KT việc chuẩn bị tổ chức tổng kết việc “Học tập và làm

theo TT, đạo đức, phong cách HCM” và các cuộc vận động.

- Kiểm tra HSSS tổ chuyên môn, t văn phòng

- Kiểm tra việc thu, trả sách, ĐDDH, ĐDHT, kiểm kê TV

Các bộ phận, TT

 

    Đoàn thể

      GV,TT

   GV, NVTV

      Tổ VP

  

HT, PHT

 

Ban KTNB

HT, PHT

Ban KTNB

Ban KTNB   

 

 

06/2022

 

 

 

 

 

 

-Kiểm tra việc kiểm kê tài sản cuối năm.

-Kiểm tra tổ chức kiểm tra học kì II, đánh giá xếp loại HS

-KT việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai  

-Kiểm tra học bạ, sổ theo dõi kết quả giáo dục

-Kiểm tra kế hoạch ôn tập cho học sinh trong hè, hồ sơ bàn

 giao học sinh, tuyển sinh vào lớp 6

-Kiểm tra công tác  thi đua

-Kiểm tra hồ sơ tài chính

-Kiểm tra CSVC cuối năm, triển khai công tác bàn giao

CSVC trong dịp hè.

       GV

        VP

        GV

       

        PHT, TPT

   Ban thi đua

      Kế toán

 

    VP, BV,GV

HT, PHT

Ban KTNB

 HT, PHT

   

  HT

Ban KTNB

HT, TTND

 

      HT

 

              

 

 

VI. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị kiểm tra:

   - Căn cứ kế hoạch KTNB năm học, Hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định kiểm tra đối với từng cuộc kiểm tra, tùy vào tính chất, nội dung kiểm tra để thành lập tổ kiểm tra hoặc phân công một thành viên trong ban KTNB tiến hành kiểm tra.

 - Trước khi kiểm tra, Hiệu trưởng thông báo cho đối tượng được kiểm tra biết; công bố công khai lịch kiểm tra, nội dung kiểm tra cụ thể.

   Bước 2: Tiến hành kiểm tra

- Tổ kiểm tra và người kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ; hoàn thiện biểu mẫu hồ sơ kiểm tra; báo cáo hiệu trưởng kết quả kiểm tra.

- Biên bản kiểm tra: thành viên kiểm tra chú ý nội dung để cập nhật kết quả kiểm tra: thực trạng của đối tượng kiểm tra, các phát hiện qua kiểm tra, các kiến nghị, đề xuất của người, tổ kiểm tra (ghi đầy đủ, cụ thể các nhận xét, kiến nghị, không bỏ trống)

- Báo cáo kết quả kiểm tra: Cần có nội dung nhận xét đánh giá cụ thể và chính xác (ưu điểm, hạn chế, sai sót) các nội dung nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận được kiểm tra.

 Bước 3: Thông báo kết luận kiểm tra

 - Hiệu trưởng cần quan tâm xem xét kết luận kiểm tra, xác minh lại khi cần thiết; sau đó ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra từng chuyên đề kiểm tra hoặc từng đợt, từng tháng tùy vào kế hoạch kiểm tra đã xây dựng.

 Bước 4: Xử lý sau kiểm tra

- Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nghiêm các kiến nghị xử lý để đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra. Theo dõi việc tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo đúng, đủ nội dung công việc phải khắc phục, thời hạn khắc phục. Với các hạn chế, sai sót có ảnh hưởng đến hoạt động chung và uy tín của đơn vị cần tiến hành xử lý dứt điểm.

- Trong các buổi họp hội đồng, hiệu trưởng công khai kết quả KTNB, kết quả xử lý theo dõi sau kiểm tra; kết hợp với việc xếp loại, đánh giá trong từng đợt thi đua.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ có đủ cơ cấu thành phần để có thể tổ chức thực hiện công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường. Phân công các thành viên của Ban kiểm tra nội bộ và cập nhật đầy đủ hồ sơ theo quy định.

      - Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác nội bộ năm học, học kỳ, tháng, tuần đầy đủ, kịp thời.

      - Hàng tháng trưởng ban kiểm tra nội bộ đánh giá công tác kiểm tra nội bộ tháng và đề ra kế hoạch kiểm tra nội bộ cho tháng sau.

      - Cuối học kỳ I tổ chức sơ kết công tác kiểm tra nội bộ của học kỳ I và đề ra kế hoạch kiểm tra nội bộ cho học kỳ II, tổng kết kiểm tra công tác nội bộ vào cuối năm học.

      - Ban kiểm tra nội bộ báo cáo sơ kết công tác kiểm tra về Phòng giáo dục trước ngày 10/1/2022, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra trước ngày 15/6/2022 và báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và khi có việc xảy ra.

       Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường năm học 2021-2022, các bộ phận, cá nhân trong đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, khó khăn cần báo cáo về Hiệu trưởng để kịp thời có hướng giải quyết.

      Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG

  • Phòng Giáo dục Di Linh;    
  • Các bộ phận, tổ khối, CB, GV, NV;                                                                 
  • Lưu VT.

                                                                                   

                                                                  Hà Văn Giới

 

 

                                                              

                                DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

 

Tin đọc nhiều
Liên kết website