Friday, 09/12/2022 - 09:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

Kiểm điểm đảng viên 2021

 

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN NGHĨA

CHI BỘ TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM      Tân Nghĩa, ngày  29  tháng 11 năm 2021

                                                                                                                                        

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

        

Tôi và tên                  : Hà Văn Giới  - Ngày sinh: 07/09/1966.

Chức vụ Đảng           : Bí thư chi bộ.

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng. 

 Chức vụ đoàn thể       :...............................

Đơn vị công tác         : Trường TH Tân Nghĩa I.

Chi bộ đang sinh hoạt: Trường TH Tân Nghĩa I

.

          I. Ưu điểm, kết quả đạt được:               

          1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

-   Về tư tưởng chính trị:

          Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

Tích cực tuyên truyền, vận động toàn thể CB,GV,NV, học sinh và gia đình, nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái với quan điểm, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng; những luận điệu xuyên tạc nói xấu Đảng, nói xấu chế độ và làm trái với quy định của pháp luật liên quan đến đơn vị.

          Luôn trau dồi kiến thức, tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân.

  • Về phẩm chất, đạo đức, lối sống:

Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo gương Bác; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng; không gây mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của mình.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che, lãng phí.

Lối sống lành mạnh, không mê tín dị đoan; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp ở thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

-  Về ý thức tổ chức kỷ luật:

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của các cấp lãnh đạo.

Tích cực tham gia sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định.

Chấp hành tốt Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của tổ chức Đảng.

Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

          Có ý thức tiếp thu, nhận và sửa chữa khuyết điểm, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công việc được giao.

  • Về tác phong, lề lối làm việc:

Bản thân có trách nhiệm với công việc; dám nghĩ, dám làm, thực hiện khá linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Luôn cố gắng vận dụng phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Thường xuyên hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Luôn trau dồi đạo đức, lối sống; chính trị tư tưởng; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

-  Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện).

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

....Xuất sắc ....Tốt ....Trung bình ....Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

 - Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

          Quá trình công tác, bản thân luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình. Nắm bắt và triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục. Chỉ đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung và công tác đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Chú trọng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh và thường xuyên đổi mới phương pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV-NV, chất lương giáo dục toàn diện.

          Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị công tác.

          Bản thân tôi không ngừng học tập, nghiên cứu. Tích cực dự giờ thăm lớp để kịp thời đánh giá chất lượng dạy thực, học thực, kỉ cương, nề nếp từ đó có các biện pháp giúp đỡ giáo viên, nhân viên và chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương trong nhà trường.

          Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội tốt nhằm thực hiện phương châm phối kết hợp giáo dục học sinh. Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân.

Có mối quan hệ  đúng mực với Chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

*Đối với học sinh:

- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp ( 2021-2022) 74/74 : 100%.

- Duy trì số số 2020-2021 : 375/375 – Đạt tỉ lệ 100%.

- Đánh giá 375/375em ( 8 HS KT không đánh giá). Số HS Hoàn thành chương trình lớp học toàn trường :  HS – 98.9% . 

- Học sinh lớp 5 HTCTTH : 60/60 em.

- Chất lượng mũi nhọn được quan tâm và nâng cao.

          - Thành tích và khen thưởng: 303 HS.

- Về Thành tích tập thể lớp: 10/16 lớp được khen thưởng.

* Đối với Tập thể, CB – GV – CNV:

+ Về tập thể:

- Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”  và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

- Trường học đạt “ Cơ quan văn hóa”.

- Công đoàn cơ sở vững mạnh

- Chi đoàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Liên đội mạnh cấp tỉnh.

- Thư viện tiên tiến.

- Chi Hội chữ thập đỏ Xuất sắc.

+ Cá Nhân:

- Thu BHYT đạt 100%.

- 100% CB-GV-CNV có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

- 100% CB-GV-CNV không vi phạm nhân phẩm, đạo đức nhà giáo.

          - 100% thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình - Không sinh con thứ ba.

- 100% CB-GV-CNV không vi phạm luật giao thông.

- 100% CB-GV-CNV thực hiện tốt các cuộc vận động.

- 100% CB-GV-CNV thực hiện tốt kỷ cương nề nếp, quy chế làm việc.

- LĐTT: 24/29 đ/c ( đủ điều kiện xét).

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03 đ/c.

- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 02 đ/c.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

          Với vai trò là Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn tự học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm người quản lý và đổi mới có hiệu quả các biện pháp quản lý dạy học,  lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt  nhiệm vụ năm học. Trong công việc, bản thân biết kết hợp, xử lý khá hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết.  

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

....Xuất sắc ....Tốt ....Trung bình ....Kém

          II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên):

- Công tác chỉ đạo, triển khai và kiểm tra một số hoạt động của nhà trường như: chấn chỉnh nền nếp, chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng học sinh, công tác giữ gìn vệ sinh trường lớp, kiểm tra các bộ phận đôi khi chưa kịp thời theo kế hoạch và thật sự sâu sát.

- Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, đội ngũ đôi khi chưa kịp thời. 

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:

- Do khối lượng công việc khá nhiều, đôi khi việc sắp xếp, giải quyết chưa khoa học, chưa kịp thời.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước:  

Tích cực bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ, công tác quản lý, bao quát toàn diện các hoạt động của nhà trường.

Triển khai kế hoạch, sắp xếp công việc khoa học hơn, phân công, kiểm tra, đánh giá kịp thời có hiệu quả hơn.

Bao quát, sâu sát, kịp thời  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, đội ngũ để có hướng giải quyết kịp thời những vấn đề còn vướng mắc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

....Xuất sắc ....Tốt ....Trung bình ....Kém

          IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm: (không có)

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Trong thời gian tới bản thân phát huy những ưu điểm, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm cụ thể:

Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

Trong giải quyết công việc linh hoạt, hiệu quả hơn.

Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục tham mưu tốt đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng CSVC nhà trường khang trang, sạch đẹp, an toàn.

Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

…. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

…. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

…. Hoàn thành nhiệm vụ

…. Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

…. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

…. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

…. Hoàn thành nhiệm vụ

…. Không hoàn thành nhiệm vụ

 

 

                                                                         NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                                   (Đã ký)

                                                       

                                                                                  

                                                                                 Hà Văn Giới

 

Nguồn:th-tannghia1-lamdong.violet.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 59
Tháng 12 : 377
Năm 2022 : 11.753